Az MKK területi elnökeinek munkaértekezlete

Az MKK elnöke meghívására az MKK területi elnökei 2020. június 25-én munkamegbeszélést tartottak.

A megbeszélésen, az MKK-t érintő aktuális kérdések tárgyalásán túl a területi elnökségek által szervezett programok áttekintésére került sor. A 2020. év elején tervezett szakmai programok megvalósítása a koronavírus járvány miatt csak részben lehetséges, különös tekintettel az indokolt védekezéssel összefüggő intézkedésekre. A jelenlegi helyzetnek leginkább megfelelő szabadtéri, elsősorban szabadiős célokat szolgáló rendezvények felelnek meg, de lehetőség szerint a tisztviselői szakmai munka támogatására alkalmas programok szervezését is célul kell kitűzni.

A területi elnökök egyeztettek a tervezett MKK Facebook oldallal kapcsolatos feladatokban is. A Facebook oldalon az általános tájékoztatás mellett a területi hírek megjelentetése is fontos küldetése az MKK-nak.

A területi elnöki értekezlet javaslatot tett az Országos Elnökségnek újabb pályázat kiírására, több, az MKK működését érintő Szabályzat módosítására, azok előterjesztésére valamint az MKK együttműködési és tagsági kedvezményeket biztosító hálózatának kiterjesztésére.

Országos Iroda

Az MKK Országos Elnöksége ülése

Az MKK Országos Elnöksége 2020. június 9. napján ülést tartott.

Az ülésen az MKK 2020. évi költségvetésével kapcsolatos kérdéseket vitatta meg a testület, figyelemmel többek között az elmúlt időszak jogszabály-módosításaira. Az Elnökség a járványhelyzettel, annak következményeivel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket is áttekintette. A veszélyhelyzet időszakában az MKK Elnöksége több javaslatot tett a kormányzatnak a munkavégzéssel és a járványügyi védekezéssel, valamint a tisztviselők védelmével kapcsolatban.

Az MKK által szervezhető programok tekintetében az Elnökség megállapította, hogy az elmúlt évekhez képest az idén más szempontok figyelembevételére is szükség van, így ennek keretei között van lehetőség MKK rendezvény vagy program megszervezésére.

A tagokkal való kapcsolattartás, a tagság számára is figyelemmel, a jelenlegi informatikai feltételek között nem teljes mértékben megoldott. A területi elnökségek tisztségviselői, az MKK weboldala, valamint a munkáltatók közreműködése és segítsége természetesen segítik és elősegítik az információk áramlását, azonban a kommunikáció erősítése érdekében az Elnökség úgy döntött, hogy az MKK a közösségi térben is jelenjen meg. Az MKK Facebook oldala várhatóan júliusban megkezdi működését, a tagsággal való kapcsolattartás erősítése érdekében

Országos Iroda

Nemzeti Védelmi Szolgálat új kiadványa

„Hogyan mondjunk nemet?” címmel a Nemzeti Védelmi Szolgálat új kiadványt készített, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a korrupciós kísérletek, helyzetek megelőzésére és megfelelő kezelésére.

A kiadványban megfogalmazott ajánlások és gyakorlatok minden hivatásrend munkatársának hasznos javaslatokat adnak a tisztességes, jogszerű munkavégzéshez és feladatellátásához.

A Kiadvány itt olvasható.

Országos Iroda

Pályázati kiírás

A Magyar Kormánytisztiviselői Kar

Országos Elnöksége

A közigazgatás informális szabályrendszere  a szervezeti kohézió szolgálatában (szervezeti, kollegiális kapcsolatok, belső elvárások, szokások) című 

Pályázati kiírása

 1. A pályázat célja

A közigazgatás, ezen belül is a kormányzati igazgatás szervezetrendszere az elmúlt években több, meghatározó változáson esett át. A változás érintette a szervezetrendszert, a hatósági-igazgatási, valamint funkcionális feladat- és hatásköröket, a közigazgatást érintő eljárási szabályokat, a kormányzati szolgálati jogviszony tartalmát. A változások ellenére a közigazgatás alapvető küldetése változatlan maradt. Továbbra is hatnak a közigazgatás rendszerére olyan normák, szokások, kapcsolatrendszereke, amelyek döntően meghatározzák a szervezetrendszer mindennapjait. Ezek az informális szabályrendszerek akár szervenként, ágazatonként eltérőek lehetnek, sajátosságokat mutathatnak. Ezek feltárása, elemzése komoly segítséget nyújthat a szervezetrendszer kohéziójának erősítésében, ezáltal hatékonysága, a feladatellátás eredményessége növelésében. A tanulmányok segíthetik a szervezeti kultúrával kapcsolatos döntéselőkészítést, illetve kapcsolódó kutatásokat is. A pályázat meghirdetésével azokat az MKK tagokat, kollégáinkat kívánjuk ösztönözni, akik szívesen megosztanák a szervezeti kultúra fejlesztésével kapcsolatos tapasztalataikat, gondolataikat, javaslataikat.

 1. A pályázat témaköre

A közigazgatás informális szabályrendszere a szervezeti kohézió szolgálatában (szervezeti, kollegiális kapcsolatok, belső elvárások, szokások). A tanulmányban lehetőség van egy szervezet, szervezeti egység vagy szervezetrendszert érintő kérdések ismertetésére vagy akár egy ágazatot, munkaterületet érintő kapcsolatrendszer elemzésére is.

 1. A pályázók köre

A pályázaton kizárólag az MKK tagjai vehetnek részt.

 1. A pályamű benyújtásának feltételei

A pályaművet elektronikus formában az MKK hivatalos e-mail címére kell megküldeni mkk@me.gov.hu 2020. szeptember 30. napjáig. A pályaművel egyidőben a pályázat további elemeit is meg kell küldeni. A pályaművet Word dokumentum és pdf formátumban, az egyéb elemeket pdf formátumban kell megküldeni.

Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmányt lehet csak beküldeni.

 1. A pályázat elvárt elemei
 • a pályamű
 • nyilatkozat, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében a saját szellemi terméke
 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
 1. A pályázat formai követelményei 

A pályázat terjedelme: minimum 8, maximum 15 oldal.

A pályázatot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, másfeles sortávolsággal kell elkészíteni. A felhasznált irodalomjegyzéket a pályaműhöz csatolni szükséges. A hivatkozásokat a tanulmányban fel kell tüntetni.

 1. A pályázat értékelési szempontjai
 • a pályázati témához való kötődés
 • a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága
 • feldolgozás igényessége
 • a tanulmány tartalmi és formai rendszerezettsége, logikus felépítés
 1. Eredményhirdetés

A pályázati díjainak átadására előreláthatóan az MKK éves díjadományozási ünnepségén került sor (2020. december).

 1. A pályázat díjazása

I. helyezett:               bruttó 150.000 Ft

II. helyezett:             bruttó 100.000 Ft

III. helyezett:            bruttó   70.000 Ft

A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy annak a felhasználási jogai díjazás esetén a Magyar Kormánytisztviselői Kart illetik meg. A Magyar Kormánytisztviselői Kar a díjazottakkal szerződést köt. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályamű hiányában díjat ne adjon ki vagy megosztott díjazást alkalmazzon. A legjobb pályaműveket – függetlenül attól, hogy értek-e elhelyezést – a Magyar Kormánytisztviselői Kar szerkesztett formában közölni kívánja.

A pályázattal kapcsolatos további információt az MKK Országos Iroda munkatársaitól a 06-1-896-0929 telefonszámon vagy az mkk@me.gov.hu e-mail címen kérhet.

 

Országos Iroda

 

Pályázati kiírás: „Közügy-irat 2020”

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján az 5/2020. (IV. 21.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint „Közügy-irat 2020” címmel mininovella-író pályázatot hirdet a közigazgatás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének irodalmi eszközökkel történő bemutatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő tagja.

A pályamunka részletei

A pályamunka témája a hivatali, közszolgálati munka, a tisztviselők által végzett hivatali tevékenység irodalmi eszközökkel történő bemutatása. A mininovella lehet humoros vagy komoly hangvételű.

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű mininovella nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

Terjedelme: maximum 3 A/4-es oldal

Betűtípusa: Times New Roman

Betűméret: 12-es

Sorköz: 1,5

A pályamű, annak címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása

A pályaműveket elektronikusan kell küldeni.

Elektronikusan: az mkk@me.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

A megküldött alkotáshoz kérjük mellékelni

 • a pályázó MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta (szkennelt dokumentumként), továbbá
 • a pályázó által kitöltött és aláírt  felhasználási szerződést szkennelve.

A felhasználói szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel kapcsolatban a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2020. szeptember 30.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

 1. díj:                                          40.000 Ft értékű utalvány
 2. díj:                                          30.000 Ft értékű utalvány
 3. díj:                                          25.000 Ft értékű utalvány

A pályázat elbírálási határideje

2020. november 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2020. december 12.

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján közzétesszük.

További fontos tudnivalók

A pályázaton egy pályázó kizárólag egy pályaművel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-0929 telefonszámon.

 

Országos Elnökség

 

A Belügyi Tudományos Tanács pályázati kiírásai

A Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben is pályázatot hirdet:

 • Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban címmel – különös tekintettel rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire.
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára doktori képzési díj, illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre.

A pályázati felhívások megtekinthetők a Belügyi Tudományos Tanács honlapján a kezdőlapon (http://www.bm-tt.hu/) és a Pályázatok/2020 (http://www.bm-tt.hu/palya2020.html) menüpont alatt.

Országos Iroda

 

Tájékoztató a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedésekről

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a Kormány folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a bevezetett intézkedésekről, valamint a megelőzéssel kapcsolatos feladatokról.

Kérjük az MKK tagjait a kormányzati döntések fegyelmezett végrehajtására és a megfelelő óvintézkedések megtételére mind a hivatali feladataik mind a hivatalon kívüli tevékenységeik ellátása kapcsán.

A hiteles és naprakész információkról, a megtett hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről tájékozódjon a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalon.

Tegyünk mindannyian saját egészségünkért és mások egészségéért!

Országos Iroda

 

Mura-Dráva vadvízi kenutúra - 2020. nyara

A Pénzügyőr Sportegyesület a Magyar Kormánytisztviselői Kar támogatásával kenutúrát szervez  2020. augusztus 3-7. között a Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs közötti szakaszán.

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park által kiadott útvonalengedélynek megfelelően a résztvevők száma korlátozott. A létszámkorlátozás miatt a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadják el a szervezők.

 

A Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs kenutúra feltételeiről itt olvashatnak további információkat és innen tölthető le a jelentkezési lap.

 

A részletes programtervezetről itt olvasható.

 

Országos Iroda

 

Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban- szakmai konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Kormánytisztviselői Kar a KÖFOP-2.2.3 – VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretein belül 2020. március 3-án, Budapesten „Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban” címmel szakmai konferenciát szervezett a kormányzati igazgatási szervek humán vezetői,  ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársai, az etika iránt érdeklődő kormánytisztviselői, az MKK etikai bizottságai tagjai részére. A konferenciára háromszoros túljelentkezés mellett került sor, így további konferenciák megtartását tervezi a Kar stratégiai együttműködő partnerei segítségével.

A konferencia egyik célja a tisztviselői jogviszonyt meghatározó joganyag áttekintése, az MKK új Hivatásetikai Kódexe megismertetése, az etikai eljárások tapasztatainak átadása volt. Emellett célul tűztük ki azt, hogy a tisztviselők – az etikai kérdések elvi-történelmi megalapozásán túl – megismerkedhessenek más kamarák etikai gyakorlatával, a versenyszférában felmerülő etikai kérdésekkel is.

A konferencia levezető elnöke Prof. Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok úr, a projekt szakmai vezetője megnyitó beszédében ismertette a projekt kiemelt céljait, hangsúlyozva a hivatásetikai kérdések fontosságát. A közszolgálati szemléletformálás egyik célja, hogy köz érdekében végzett munka során felmerülő helyzeteket jól, jogszerűen tudjuk kezelni, felismerve az azt veszélyeztető helyzeteket is.

Palich Etelka elnök asszony köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a megfelelően működő közigazgatás alapvető része az etikai levárások, szabályok ismerete, azok folyamatos vizsgálata mind a tisztviselő, mind a szervezet szintjén. Rendkívül fontos a morális némaság felszámolása annak érdekében, hogy a szervezet ki tudja vívni a társadalom elismerését. A vezetők felelőssége meghatározó, hogy felismerjék, a hivatásetika azt a célt szolgálja, hogy hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és motivált személyi állománya legyen az igazgatási szervezeteknek, amely képes és hajlandó arra, hogy a közigazgatással kapcsolatos feladatokat és problémákat annak mértéke szerint megfelelően és közös mércéje szerint jól kezelje.

A „Tisztviselőkkel kapcsolatos elvárások a Kit. tükrében” című előadásában dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár úr ismertette a törvény elfogadásával, megalkotásával kapcsolatos célokat, egyben a törvény végrehajtásával kapcsolatban felmerült kérdéseket és újabb kihívásokat. A fentieket követően a Kit. alapvető, tisztviselői jogviszonyt meghatározó szabályairól szólt, kiemelve a nemzeti érdek figyelembevételével kapcsolatos szabályokat, miszerint a tisztviselőnek ismernie kell az általa végzett szakterület társadalompolitikai céljait.

Dr. Hazafi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens úr a jó tisztviselő és jó munkáltató eszménye tárgyában tartott előadást. Kiemelte, hogy a jó tisztviselő feltétele a jó munkáltató megléte. A jó munkáltatói minőség megalapozása kapcsán három területre hívta fel a figyelmet. A közigazgatás rendszerében paradigmaváltás zajlik, amelynek során a szabályozási hangsúlyok más szintre kerülnek. Fontos a szervezetek megfelelő HR stratégiája, s ezzel együtt humán szakemberek képzése és új feladatokra való felkészítése. Ezzel összefüggésben szükséges a nemzetközi trendek folyamatos vizsgálata, a jó gyakorlatok, innovatív megoldások meghonosítása, megfelelő adaptálása is.

„Etikatörténet – Mire jó az etika?” címmel tartott előadásában Dr. habil. Birher Nándor tanszékvezető egyetemi docens úr az etikatörténet meghatározó szereplőiről, az általuk közvetített üzenetekről beszélt. Előadásában hangsúlyozta, hogy az etikai szabályozókban meg kell tudni válaszolni, hogy mi az a cél, amit az etikával, annak szabályaival el kívánunk érni. Az etikáról folyamatosan beszélni kell, a közbeszéd tárgyává kell tenni a hatékony és érdemi változások elérésére érdekében. Az etikai kérdések felvetése minden téren a vezetők feladata kell, hogy legyen.

A konferencia délutáni szekciójában dr. Böszörményi-Nagy Géza úr, a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának elnöke ismertette az orvosi hivatásrend szakmai elvárásaival, etikai eljárásaival kapcsolatos szabályokat, gyakorlatot. Előadásában az orvosi kamarai rendszer kialakulásáról, a kamarai feladatellátásról is részletes tájékoztatást adott.

Beke Zsuzsa asszony, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője „Etikai elvárások, eljárások a versenyszféra területén” című előadásában a gyógyszeripari cégeket érintő etikai rendszerekről, nemzetközi és hazai együttműködésekről és kötelezettségekről beszélt, hangsúlyozva azok folyamatos számonkérését és ellenőrzését.

A becsületbírósági eljárások jogszabályi alapjairól és az eljárási gyakorlatról dr. Buza László pénzügyőr őrnagy, a Magyar Rendvédelmi Kar Etikai Bizottsága elnöke tartott előadást. A becsületbírósági gyakorlat bemutatása mellett esettanulmányok ismertetése és elemzése is az előadás részét képezte.

A konferencián dr. Szigethi Orsolya asszony, az MKK Országos Etikai Bizottságának elnöke ismertette az MKK Hivatásetikai Kódexe előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az új szabályozás fontosabb elemeit, azok szükségességét. A Hivatásetikai Kódex felülvizsgálata során a Kar nagyban támaszkodott a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra, ezzel is egyszerűbbé és könnyebben kezelhetővé téve a Kódex szabályait.

Az etikai eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatokról dr. Belányi Márta, az MKK főtitkára beszélt. Előadásában az etikai bejelentésekkel kapcsolatos megállapításokat, az etikai eljárási gyakorlat irányait és az eljárás céljával kapcsolatosan felmerül kérdéseket, új kihívásokat ismertette a konferencia résztvevőivel.

A konferencia zárásaként Palich Etelka elnök asszony hangsúlyozta, hogy az etikával, ezen belül is a tisztviselői etikával foglalkozni kell és ennek a célnak a megvalósítása érdekében a Kar további konferenciák megrendezését tervezi.

Köszönjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és munkatársai segítségét és együttműködését az eredményes konferencia megszervezésében.

Országos Iroda

Évértékelő vezetői értekezlet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019. évi évértékelő vezetői értekezletét 2020. február 13. napján tartotta Budapesten.

 

A rendezvényen Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár értékelte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019. évben végzett munkáját, kiemelve a kormányzati célok megvalósítását, amellyel egyre eredményesebb a szervezet által végzett munka. Az értékelést követően ismertette Pénzügyminisztérium által meghatározott 2020. évi célokat, elvárásokat és az ezekkel összefüggő szakmai irányvonalakat.

 

Az értekezlet második napirendi pontja keretében dr. Sors László államtitkár, a NAV vezetője adott tájékoztatást a szervezet 2019. évben elért eredményeiről, tevékenységéről és a minisztérium által elvárt irányok alapján a 2020. évi feladatokról.

 

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS