Pályázati kiírás: „Közügy-irat 2020”

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján az 5/2020. (IV. 21.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint „Közügy-irat 2020” címmel mininovella-író pályázatot hirdet a közigazgatás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének irodalmi eszközökkel történő bemutatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő tagja.

A pályamunka részletei

A pályamunka témája a hivatali, közszolgálati munka, a tisztviselők által végzett hivatali tevékenység irodalmi eszközökkel történő bemutatása. A mininovella lehet humoros vagy komoly hangvételű.

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű mininovella nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

Terjedelme: maximum 3 A/4-es oldal

Betűtípusa: Times New Roman

Betűméret: 12-es

Sorköz: 1,5

A pályamű, annak címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása

A pályaműveket elektronikusan kell küldeni.

Elektronikusan: az mkk@me.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

A megküldött alkotáshoz kérjük mellékelni

 • a pályázó MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta (szkennelt dokumentumként), továbbá
 • a pályázó által kitöltött és aláírt  felhasználási szerződést szkennelve.

A felhasználói szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel kapcsolatban a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2020. szeptember 30.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

 1. díj:                                          40.000 Ft értékű utalvány
 2. díj:                                          30.000 Ft értékű utalvány
 3. díj:                                          25.000 Ft értékű utalvány

A pályázat elbírálási határideje

2020. november 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2020. december 12.

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján közzétesszük.

További fontos tudnivalók

A pályázaton egy pályázó kizárólag egy pályaművel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-0929 telefonszámon.

 

Országos Elnökség

 

A Belügyi Tudományos Tanács pályázati kiírásai

A Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben is pályázatot hirdet:

 • Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban címmel – különös tekintettel rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire.
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára doktori képzési díj, illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre.

A pályázati felhívások megtekinthetők a Belügyi Tudományos Tanács honlapján a kezdőlapon (http://www.bm-tt.hu/) és a Pályázatok/2020 (http://www.bm-tt.hu/palya2020.html) menüpont alatt.

Országos Iroda

 

Tájékoztató a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedésekről

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a Kormány folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a bevezetett intézkedésekről, valamint a megelőzéssel kapcsolatos feladatokról.

Kérjük az MKK tagjait a kormányzati döntések fegyelmezett végrehajtására és a megfelelő óvintézkedések megtételére mind a hivatali feladataik mind a hivatalon kívüli tevékenységeik ellátása kapcsán.

A hiteles és naprakész információkról, a megtett hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről tájékozódjon a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalon.

Tegyünk mindannyian saját egészségünkért és mások egészségéért!

Országos Iroda

 

Mura-Dráva vadvízi kenutúra - 2020. nyara

A Pénzügyőr Sportegyesület a Magyar Kormánytisztviselői Kar támogatásával kenutúrát szervez  2020. augusztus 3-7. között a Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs közötti szakaszán.

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park által kiadott útvonalengedélynek megfelelően a résztvevők száma korlátozott. A létszámkorlátozás miatt a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadják el a szervezők.

 

A Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs kenutúra feltételeiről itt olvashatnak további információkat és innen tölthető le a jelentkezési lap.

 

A részletes programtervezetről itt olvasható.

 

Országos Iroda

 

Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban- szakmai konferencia

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Kormánytisztviselői Kar a KÖFOP-2.2.3 – VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretein belül 2020. március 3-án, Budapesten „Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban” címmel szakmai konferenciát szervezett a kormányzati igazgatási szervek humán vezetői,  ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársai, az etika iránt érdeklődő kormánytisztviselői, az MKK etikai bizottságai tagjai részére. A konferenciára háromszoros túljelentkezés mellett került sor, így további konferenciák megtartását tervezi a Kar stratégiai együttműködő partnerei segítségével.

A konferencia egyik célja a tisztviselői jogviszonyt meghatározó joganyag áttekintése, az MKK új Hivatásetikai Kódexe megismertetése, az etikai eljárások tapasztatainak átadása volt. Emellett célul tűztük ki azt, hogy a tisztviselők – az etikai kérdések elvi-történelmi megalapozásán túl – megismerkedhessenek más kamarák etikai gyakorlatával, a versenyszférában felmerülő etikai kérdésekkel is.

A konferencia levezető elnöke Prof. Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok úr, a projekt szakmai vezetője megnyitó beszédében ismertette a projekt kiemelt céljait, hangsúlyozva a hivatásetikai kérdések fontosságát. A közszolgálati szemléletformálás egyik célja, hogy köz érdekében végzett munka során felmerülő helyzeteket jól, jogszerűen tudjuk kezelni, felismerve az azt veszélyeztető helyzeteket is.

Palich Etelka elnök asszony köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a megfelelően működő közigazgatás alapvető része az etikai levárások, szabályok ismerete, azok folyamatos vizsgálata mind a tisztviselő, mind a szervezet szintjén. Rendkívül fontos a morális némaság felszámolása annak érdekében, hogy a szervezet ki tudja vívni a társadalom elismerését. A vezetők felelőssége meghatározó, hogy felismerjék, a hivatásetika azt a célt szolgálja, hogy hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és motivált személyi állománya legyen az igazgatási szervezeteknek, amely képes és hajlandó arra, hogy a közigazgatással kapcsolatos feladatokat és problémákat annak mértéke szerint megfelelően és közös mércéje szerint jól kezelje.

A „Tisztviselőkkel kapcsolatos elvárások a Kit. tükrében” című előadásában dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár úr ismertette a törvény elfogadásával, megalkotásával kapcsolatos célokat, egyben a törvény végrehajtásával kapcsolatban felmerült kérdéseket és újabb kihívásokat. A fentieket követően a Kit. alapvető, tisztviselői jogviszonyt meghatározó szabályairól szólt, kiemelve a nemzeti érdek figyelembevételével kapcsolatos szabályokat, miszerint a tisztviselőnek ismernie kell az általa végzett szakterület társadalompolitikai céljait.

Dr. Hazafi Zoltán tanszékvezető egyetemi docens úr a jó tisztviselő és jó munkáltató eszménye tárgyában tartott előadást. Kiemelte, hogy a jó tisztviselő feltétele a jó munkáltató megléte. A jó munkáltatói minőség megalapozása kapcsán három területre hívta fel a figyelmet. A közigazgatás rendszerében paradigmaváltás zajlik, amelynek során a szabályozási hangsúlyok más szintre kerülnek. Fontos a szervezetek megfelelő HR stratégiája, s ezzel együtt humán szakemberek képzése és új feladatokra való felkészítése. Ezzel összefüggésben szükséges a nemzetközi trendek folyamatos vizsgálata, a jó gyakorlatok, innovatív megoldások meghonosítása, megfelelő adaptálása is.

„Etikatörténet – Mire jó az etika?” címmel tartott előadásában Dr. habil. Birher Nándor tanszékvezető egyetemi docens úr az etikatörténet meghatározó szereplőiről, az általuk közvetített üzenetekről beszélt. Előadásában hangsúlyozta, hogy az etikai szabályozókban meg kell tudni válaszolni, hogy mi az a cél, amit az etikával, annak szabályaival el kívánunk érni. Az etikáról folyamatosan beszélni kell, a közbeszéd tárgyává kell tenni a hatékony és érdemi változások elérésére érdekében. Az etikai kérdések felvetése minden téren a vezetők feladata kell, hogy legyen.

A konferencia délutáni szekciójában dr. Böszörményi-Nagy Géza úr, a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának elnöke ismertette az orvosi hivatásrend szakmai elvárásaival, etikai eljárásaival kapcsolatos szabályokat, gyakorlatot. Előadásában az orvosi kamarai rendszer kialakulásáról, a kamarai feladatellátásról is részletes tájékoztatást adott.

Beke Zsuzsa asszony, a Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője „Etikai elvárások, eljárások a versenyszféra területén” című előadásában a gyógyszeripari cégeket érintő etikai rendszerekről, nemzetközi és hazai együttműködésekről és kötelezettségekről beszélt, hangsúlyozva azok folyamatos számonkérését és ellenőrzését.

A becsületbírósági eljárások jogszabályi alapjairól és az eljárási gyakorlatról dr. Buza László pénzügyőr őrnagy, a Magyar Rendvédelmi Kar Etikai Bizottsága elnöke tartott előadást. A becsületbírósági gyakorlat bemutatása mellett esettanulmányok ismertetése és elemzése is az előadás részét képezte.

A konferencián dr. Szigethi Orsolya asszony, az MKK Országos Etikai Bizottságának elnöke ismertette az MKK Hivatásetikai Kódexe előkészítésével kapcsolatos feladatokat, az új szabályozás fontosabb elemeit, azok szükségességét. A Hivatásetikai Kódex felülvizsgálata során a Kar nagyban támaszkodott a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra, ezzel is egyszerűbbé és könnyebben kezelhetővé téve a Kódex szabályait.

Az etikai eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatokról dr. Belányi Márta, az MKK főtitkára beszélt. Előadásában az etikai bejelentésekkel kapcsolatos megállapításokat, az etikai eljárási gyakorlat irányait és az eljárás céljával kapcsolatosan felmerül kérdéseket, új kihívásokat ismertette a konferencia résztvevőivel.

A konferencia zárásaként Palich Etelka elnök asszony hangsúlyozta, hogy az etikával, ezen belül is a tisztviselői etikával foglalkozni kell és ennek a célnak a megvalósítása érdekében a Kar további konferenciák megrendezését tervezi.

Köszönjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és munkatársai segítségét és együttműködését az eredményes konferencia megszervezésében.

Országos Iroda

Évértékelő vezetői értekezlet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019. évi évértékelő vezetői értekezletét 2020. február 13. napján tartotta Budapesten.

 

A rendezvényen Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár értékelte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2019. évben végzett munkáját, kiemelve a kormányzati célok megvalósítását, amellyel egyre eredményesebb a szervezet által végzett munka. Az értékelést követően ismertette Pénzügyminisztérium által meghatározott 2020. évi célokat, elvárásokat és az ezekkel összefüggő szakmai irányvonalakat.

 

Az értekezlet második napirendi pontja keretében dr. Sors László államtitkár, a NAV vezetője adott tájékoztatást a szervezet 2019. évben elért eredményeiről, tevékenységéről és a minisztérium által elvárt irányok alapján a 2020. évi feladatokról.

 

Országos Iroda

 

Belügyi Tudományos Tanács kutatási pályázata

A Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben is pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában - doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt - kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

A pályázati felhívás megtekinthető a Belügyi Tudományos Tanács honlapján a kezdőlapon (http://www.bm-tt.hu/),  a Pályázatok/2020 menüpont alatt (http://www.bm-tt.hu/palya2020.html).

Országos Iroda

 

ETIKAI ELJÁRÁSOK ÉS DÖNTÉSHOZATAL A GYAKORLATBAN

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Magyar Kormánytisztviselői Karral közösen a KÖFOP-2.2.3 – VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretein belül Etikai eljárások és döntéshozatal a gyakorlatban néven szakmai konferenciát szervez a kormányzati igazgatási szervek humán vezetői, ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársai, az etika iránt érdeklődő kormánytisztviselői, valamint az MKK etikai bizottságai tagjai részére.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar új Hivatásetikai Kódexet fogadott el, valamint jelentősebb módosítások történtek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályaiban is.

A rendezvény célja a fenti változások bemutatása, valamint az etikai ügyek gyakorlati kérdéseinek felvetése és a közös vélemény kialakítása.

A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk, ahol lehetőséget kívánunk biztosítani a résztvevők közötti informális és szakmai kapcsolatok fejlesztésére, megerősítésére is.

A konferencia részletes programja és a jelentkezéssel kapcsolatos információk elérhetők itt.

Országos Iroda

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: 2020/2021. tanévben induló mesterszakok

A Magyar Kormánytisztviselői Kar tagsága figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által hirdetett 2020/2021. tanévben induló új mesterszakokat és kiemelt képzési programokat.

 • Államtudományi mesterszak
 • Fejlesztéspolitikai programmenedzsment mesterszak
 • Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
 • Kiberbiztonsági mesterszak
 • Nemzetközi tanulmányok mesterszak
 • Nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszak

A mesterszakokra 2020. február 15-ig lehet jelentkezni a www.felvi.hu oldalon keresztül.

További információ a https://felveteli.uni-nke.hu, illetve a www.uni-nke.hu weboldalon található, valamint információ kérhető az frh@uni-nke.hu e-mail-címen.

Országos Iroda

 

Javaslatkérés az MKK tagságától a fővárosi területi programokra

Az MKK fővárosi területi elnöksége 2020 január 15-én megtartotta az idei első ülését. Az ülésen az elnökség úgy döntött, hogy bevonja a 2020. évi területi programszervezésbe az MKK fővárosi tagságát.

Bármilyen területen várják a tagok programjavaslatait. Az MKK elsősorban szakmai programokat szervez tagjai részére, de ezek mellett kulturális, sport, családi, közösségi programokban is részt vehetnek az MKK tagjai, amelyekről az MKK honlapján visszamenőleg is olvashatnak a hírek rovatban.

A fővárosi elnökség elérhetőségei az MKK honlapján megtalálhatóak, ahová folyamatosan várják a tagok javaslatait.

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS