Hivatásetikai Kódex az új belépő kormánytisztviselőknek

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése 2019. év végén fogadta el a Kar Hivatásetikai Kódexét.

A Hivatásetikai Kódex megismerése, szabályainak való megfelelés, az etikus munkavégzés a kormánytisztviselői hivatás egyik alapköve. A fenti cél érdekében a Kar Országos Elnöksége úgy döntött, gondoskodik arról, hogy a közszolgálatba újonnan belépő kormánytisztviselő kollégáink a Kódex egy példányát a kinevezéssel egyidejűleg megkaphassák. Ehhez természetesen a kormányzati igazgatási szervek vezetőinek, humánpolitikai szakembereinek a segítségét is kértük, és ezúton is köszönjük az általuk tanúsított együttműködést és segítséget. A Kódexeket folyamatosan juttatjuk el a közigazgatási szervek vezetői részére.

Nagy örömünkre a Kódexek átadása megkezdődött új kollégáink, az új MKK tagok részére.

A képen dr. Vidoven Árpád, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára adja át a kinevezési okmányt és a Hivatásetikai Kódexet a minisztérium újonnan kinevezett kormánytisztviselője, Varga Krisztián Bertalan részére.

Országos Iroda

Pályázati kiírás

Pályázati felhívás

az MKK TAGJAI RÉSZÉRE

a Magyar Kormánytisztviselői Kar logójának megtervezésére

 

 1. Pályázat ajánlatkérőjének neve

Magyar Kormánytisztviselői Kar

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Telefon: +36 1 896-0929

E-mail: mkk@me.gov.hu

 1. Pályázat tárgya

A Magyar Kormánytisztviselői Kar logójának megtervezése

 1. Pályázat célja

A 2012. évben létrehozott Magyar Kormánytisztviselői Kar logójának megtervezése, annak érdekében, hogy az MKK iratain, rendezvényein saját, önálló arculattal jelenhessen meg.

 1. A Magyar Kormánytisztviselői Kar rövid bemutatása

A Magyar Kormánytisztviselői Kar a kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestülete. Az MKK köztestületi feladatkörében elsődlegesen védi a Kormánytisztviselői Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit. Megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, lefolytatja az etikai eljárásokat. Véleményezési és konzultációs és kezdeményezési jogköre van a kormánytisztviselőket, a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő jogszabályok, szabályzatok tartalmával kapcsolatban. A fentieken túl részt vesz a tisztviselők képzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Kitüntetési javaslatokat tehet, díjat alapíthat. Az MKK által alapított díjak a kormánytisztviselői munka és életpálya díjazására szolgálnak. A tisztviselőket érintő joganyag véleményezése mellett az MKK felel a Hivatásetikai Kódex megalkotásáért és a tisztviselőket érintő etikai eljárások lefolytatásáért.

Az MKK országos és területi szervei útján valósítja meg a törvényben és Alapszabályában meghatározott feladatait.

A MKK célkitűzése a közigazgatásban foglalkoztatottak tisztviselők egységes, értékalapú hivatásrendje kereteinek kialakítása és ennek védelme. A kormánytisztviselői éthos megerősítése a kormánytisztviselők önszabályozásával, a tisztviselői munka társadalmi elismerése mellett.

 1. Az Ajánlatkérő elvárásai a logó kapcsán
 • A logónak tükröznie kell az MKK alapelveit és küldetését
 • Legyen közérthető
 • Hívószavai: hivatás, megbízhatóság, minőség, tisztesség
 • A logó legyen önállóan is hatékonyan alkalmazható az MKK azonosításához
 • Legyen hatékonyan alkalmazható online (weblap és közösségi média) és offline felületeken zajló kommunikációban is
 • Megjelenése, formai eszközrendszere és üzenete illeszkedjen az MKK szakmai-társadalmi szerepéhez, céljaihoz, a tisztviselői hagyományokhoz
 • Letisztult, modern formai megoldásokat mutasson
 • Ne legyen sematikus, megszokott klisékre építő
 • Színes, fekete-fehér és inverz formában, valamint különböző méretben egyaránt működőképes és alkalmazható legyen
 • Könnyű elektronikus felhasználhatóság
 1. A pályázat részletes tartalma

A beadott pályaműveknek minimálisan tartalmaznia kell a logó(k) grafiká(i)t, a hozzá tartozó fontkészletet, a színkódokat, alkalmazott formai megoldásokat, a logó használatának szabályait.

A logótervet egy színes (CMYK) és egy szürkeárnyalatos (monochrome), nyomtatható (max. A4-es méret) változatban részletesen kidolgozva kell megjeleníteni.

A logótervek kizárólag JPEG, PDF vagy grafikus fájlformátumban nyújthatók be.

A fájl mérete legfeljebb 5 MB lehet, felbontása pedig legalább 300 dpi.

A logótervek fájl elnevezésében is szerepelnie kell a Pályázó pontos nevének.

 1. Díjazás

A nyertes pályázó a logó felhasználásra alkalmas formájának átadása után – vektorgrafikus formátum – nettó 150. 000 Ft összegű díjban részesül, amely magában foglalja a logó teljes körű, a Magyar Kormánytisztviselői Kar általi kizárólagos felhasználásának jogát.

 1. Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be: MKK tag.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Postai úton leadott pályázatokat nem tudunk fogadni. Amennyiben a nyertes Pályázó az értesítést követően 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, hogy tudomásul vette a Pályázaton való nyertességét, úgy az Ajánlatkérő jogosult új nyertest hirdetni.

 1. Pályázat benyújtásának módja

A pályázatot és mellékleteit kizárólag e-mailben kell benyújtani az alábbiak szerint:

E-mail: mkk@me.gov.hu

E-mail tárgya: „MKK logóterve” + Pályázatot benyújtó neve

Postai úton leadott pályázatokat nem tudunk fogadni.

A pályázatnak tartalmazni kell a Pályázó teljes nevét, lakcímét és az őt foglalkoztató államigazgatási, kormányzati igazgatási szervet, valamint nyilatkozatát arról, hogy

 • a logótervet ő alkotta
 • tudomásul vette a pályázatban kiírtakat
 • hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
 1. Pályázat határideje

A pályázat benyújtási határideje 2020. szeptember 30. 12.00 óra

A határidő után beérkezett, valamint a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat az Ajánlatkérőnek nem áll módjában elfogadni. Az Ajánlatkérő kizárja a hiánypótlás lehetőségét.

 1. A pályázat elbírálása

A formai szempontból érvényes pályaműveket az Országos Elnökség bírálja el. A pályázatok tartalmi elbírálása az 5. pontban megfogalmazott szempontok, elvárások alapján történik. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázaton ne hirdessen nyertest. A pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntésről. Az Ajánlatkérő döntése ellen kifogásnak helye nincs. A benyújtott logóterveket nem küldjük vissza a pályázónak. A nem nyertes pályatervek a későbbiekben szabadon felhasználhatóak.

 1. További feltételek

A pályázaton nyertes logóhoz fűződő felhasználói jogok a Magyar Kormánytisztviselői Kart illetik, a pályázó a pályázati anyag elküldésével ezt automatikusan elfogadja.

Az Ajánlatkérő a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg. A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és az Ajánlatkérővel szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

Az Ajánlatkérő kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A közízlést vagy törvényeket, ill. jogszabályokat sértő, becsületsértő, vagy harmadik fél szerzői jogát vagy egyéb jogait sértő pályázatokat kizárjuk az elbírálásból. Visszavonjuk a nyertesként kiválasztott pályázatot, amennyiben utólag kiderül, hogy ezen feltételeknek nem felel meg, illetve a pályázatban leadott, a logótervre vonatkozó bármilyen információ hamisnak bizonyul.

A pályázatot benyújtókra vonatkozó személyes információkat – a név és intézmény kivételével – nem osztunk meg harmadik féllel a pályázó hozzájárulása nélkül.

Az elbírálási folyamattal kapcsolatos megkereséseket nem tudunk fogadni.

Az MKK területi elnökeinek munkaértekezlete

Az MKK elnöke meghívására az MKK területi elnökei 2020. június 25-én munkamegbeszélést tartottak.

A megbeszélésen, az MKK-t érintő aktuális kérdések tárgyalásán túl a területi elnökségek által szervezett programok áttekintésére került sor. A 2020. év elején tervezett szakmai programok megvalósítása a koronavírus járvány miatt csak részben lehetséges, különös tekintettel az indokolt védekezéssel összefüggő intézkedésekre. A jelenlegi helyzetnek leginkább megfelelő szabadtéri, elsősorban szabadiős célokat szolgáló rendezvények felelnek meg, de lehetőség szerint a tisztviselői szakmai munka támogatására alkalmas programok szervezését is célul kell kitűzni.

A területi elnökök egyeztettek a tervezett MKK Facebook oldallal kapcsolatos feladatokban is. A Facebook oldalon az általános tájékoztatás mellett a területi hírek megjelentetése is fontos küldetése az MKK-nak.

A területi elnöki értekezlet javaslatot tett az Országos Elnökségnek újabb pályázat kiírására, több, az MKK működését érintő Szabályzat módosítására, azok előterjesztésére valamint az MKK együttműködési és tagsági kedvezményeket biztosító hálózatának kiterjesztésére.

Országos Iroda

Az MKK Országos Elnöksége ülése

Az MKK Országos Elnöksége 2020. június 9. napján ülést tartott.

Az ülésen az MKK 2020. évi költségvetésével kapcsolatos kérdéseket vitatta meg a testület, figyelemmel többek között az elmúlt időszak jogszabály-módosításaira. Az Elnökség a járványhelyzettel, annak következményeivel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket is áttekintette. A veszélyhelyzet időszakában az MKK Elnöksége több javaslatot tett a kormányzatnak a munkavégzéssel és a járványügyi védekezéssel, valamint a tisztviselők védelmével kapcsolatban.

Az MKK által szervezhető programok tekintetében az Elnökség megállapította, hogy az elmúlt évekhez képest az idén más szempontok figyelembevételére is szükség van, így ennek keretei között van lehetőség MKK rendezvény vagy program megszervezésére.

A tagokkal való kapcsolattartás, a tagság számára is figyelemmel, a jelenlegi informatikai feltételek között nem teljes mértékben megoldott. A területi elnökségek tisztségviselői, az MKK weboldala, valamint a munkáltatók közreműködése és segítsége természetesen segítik és elősegítik az információk áramlását, azonban a kommunikáció erősítése érdekében az Elnökség úgy döntött, hogy az MKK a közösségi térben is jelenjen meg. Az MKK Facebook oldala várhatóan júliusban megkezdi működését, a tagsággal való kapcsolattartás erősítése érdekében

Országos Iroda

Nemzeti Védelmi Szolgálat új kiadványa

„Hogyan mondjunk nemet?” címmel a Nemzeti Védelmi Szolgálat új kiadványt készített, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a korrupciós kísérletek, helyzetek megelőzésére és megfelelő kezelésére.

A kiadványban megfogalmazott ajánlások és gyakorlatok minden hivatásrend munkatársának hasznos javaslatokat adnak a tisztességes, jogszerű munkavégzéshez és feladatellátásához.

A Kiadvány itt olvasható.

Országos Iroda

Pályázati kiírás

A Magyar Kormánytisztiviselői Kar

Országos Elnöksége

A közigazgatás informális szabályrendszere  a szervezeti kohézió szolgálatában (szervezeti, kollegiális kapcsolatok, belső elvárások, szokások) című 

Pályázati kiírása

 1. A pályázat célja

A közigazgatás, ezen belül is a kormányzati igazgatás szervezetrendszere az elmúlt években több, meghatározó változáson esett át. A változás érintette a szervezetrendszert, a hatósági-igazgatási, valamint funkcionális feladat- és hatásköröket, a közigazgatást érintő eljárási szabályokat, a kormányzati szolgálati jogviszony tartalmát. A változások ellenére a közigazgatás alapvető küldetése változatlan maradt. Továbbra is hatnak a közigazgatás rendszerére olyan normák, szokások, kapcsolatrendszereke, amelyek döntően meghatározzák a szervezetrendszer mindennapjait. Ezek az informális szabályrendszerek akár szervenként, ágazatonként eltérőek lehetnek, sajátosságokat mutathatnak. Ezek feltárása, elemzése komoly segítséget nyújthat a szervezetrendszer kohéziójának erősítésében, ezáltal hatékonysága, a feladatellátás eredményessége növelésében. A tanulmányok segíthetik a szervezeti kultúrával kapcsolatos döntéselőkészítést, illetve kapcsolódó kutatásokat is. A pályázat meghirdetésével azokat az MKK tagokat, kollégáinkat kívánjuk ösztönözni, akik szívesen megosztanák a szervezeti kultúra fejlesztésével kapcsolatos tapasztalataikat, gondolataikat, javaslataikat.

 1. A pályázat témaköre

A közigazgatás informális szabályrendszere a szervezeti kohézió szolgálatában (szervezeti, kollegiális kapcsolatok, belső elvárások, szokások). A tanulmányban lehetőség van egy szervezet, szervezeti egység vagy szervezetrendszert érintő kérdések ismertetésére vagy akár egy ágazatot, munkaterületet érintő kapcsolatrendszer elemzésére is.

 1. A pályázók köre

A pályázaton kizárólag az MKK tagjai vehetnek részt.

 1. A pályamű benyújtásának feltételei

A pályaművet elektronikus formában az MKK hivatalos e-mail címére kell megküldeni mkk@me.gov.hu 2020. szeptember 30. napjáig. A pályaművel egyidőben a pályázat további elemeit is meg kell küldeni. A pályaművet Word dokumentum és pdf formátumban, az egyéb elemeket pdf formátumban kell megküldeni.

Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmányt lehet csak beküldeni.

 1. A pályázat elvárt elemei
 • a pályamű
 • nyilatkozat, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében a saját szellemi terméke
 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
 1. A pályázat formai követelményei 

A pályázat terjedelme: minimum 8, maximum 15 oldal.

A pályázatot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, másfeles sortávolsággal kell elkészíteni. A felhasznált irodalomjegyzéket a pályaműhöz csatolni szükséges. A hivatkozásokat a tanulmányban fel kell tüntetni.

 1. A pályázat értékelési szempontjai
 • a pályázati témához való kötődés
 • a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága
 • feldolgozás igényessége
 • a tanulmány tartalmi és formai rendszerezettsége, logikus felépítés
 1. Eredményhirdetés

A pályázati díjainak átadására előreláthatóan az MKK éves díjadományozási ünnepségén került sor (2020. december).

 1. A pályázat díjazása

I. helyezett:               bruttó 150.000 Ft

II. helyezett:             bruttó 100.000 Ft

III. helyezett:            bruttó   70.000 Ft

A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy annak a felhasználási jogai díjazás esetén a Magyar Kormánytisztviselői Kart illetik meg. A Magyar Kormánytisztviselői Kar a díjazottakkal szerződést köt. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályamű hiányában díjat ne adjon ki vagy megosztott díjazást alkalmazzon. A legjobb pályaműveket – függetlenül attól, hogy értek-e elhelyezést – a Magyar Kormánytisztviselői Kar szerkesztett formában közölni kívánja.

A pályázattal kapcsolatos további információt az MKK Országos Iroda munkatársaitól a 06-1-896-0929 telefonszámon vagy az mkk@me.gov.hu e-mail címen kérhet.

 

Országos Iroda

 

Pályázati kiírás: „Közügy-irat 2020”

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján az 5/2020. (IV. 21.) MKK O.Eln. határozatában foglaltak szerint „Közügy-irat 2020” címmel mininovella-író pályázatot hirdet a közigazgatás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének irodalmi eszközökkel történő bemutatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő tagja.

A pályamunka részletei

A pályamunka témája a hivatali, közszolgálati munka, a tisztviselők által végzett hivatali tevékenység irodalmi eszközökkel történő bemutatása. A mininovella lehet humoros vagy komoly hangvételű.

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű mininovella nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

Terjedelme: maximum 3 A/4-es oldal

Betűtípusa: Times New Roman

Betűméret: 12-es

Sorköz: 1,5

A pályamű, annak címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása

A pályaműveket elektronikusan kell küldeni.

Elektronikusan: az mkk@me.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

A megküldött alkotáshoz kérjük mellékelni

 • a pályázó MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta (szkennelt dokumentumként), továbbá
 • a pályázó által kitöltött és aláírt  felhasználási szerződést szkennelve.

A felhasználói szerződéssel kapcsolatos további ügymenettel kapcsolatban a pályázati határidő lezárását követően kapnak a pályázók tájékoztatást.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2020. szeptember 30.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

 1. díj:                                          40.000 Ft értékű utalvány
 2. díj:                                          30.000 Ft értékű utalvány
 3. díj:                                          25.000 Ft értékű utalvány

A pályázat elbírálási határideje

2020. november 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2020. december 12.

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük, a pályázatokat az MKK honlapján közzétesszük.

További fontos tudnivalók

A pályázaton egy pályázó kizárólag egy pályaművel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-0929 telefonszámon.

 

Országos Elnökség

 

A Belügyi Tudományos Tanács pályázati kiírásai

A Belügyi Tudományos Tanács elnöke ez évben is pályázatot hirdet:

 • Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban címmel – különös tekintettel rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire.
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára doktori képzési díj, illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre.

A pályázati felhívások megtekinthetők a Belügyi Tudományos Tanács honlapján a kezdőlapon (http://www.bm-tt.hu/) és a Pályázatok/2020 (http://www.bm-tt.hu/palya2020.html) menüpont alatt.

Országos Iroda

 

Tájékoztató a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedésekről

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a Kormány folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a bevezetett intézkedésekről, valamint a megelőzéssel kapcsolatos feladatokról.

Kérjük az MKK tagjait a kormányzati döntések fegyelmezett végrehajtására és a megfelelő óvintézkedések megtételére mind a hivatali feladataik mind a hivatalon kívüli tevékenységeik ellátása kapcsán.

A hiteles és naprakész információkról, a megtett hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről tájékozódjon a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalon.

Tegyünk mindannyian saját egészségünkért és mások egészségéért!

Országos Iroda

 

Mura-Dráva vadvízi kenutúra - 2020. nyara

A Pénzügyőr Sportegyesület a Magyar Kormánytisztviselői Kar támogatásával kenutúrát szervez  2020. augusztus 3-7. között a Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs közötti szakaszán.

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park által kiadott útvonalengedélynek megfelelően a résztvevők száma korlátozott. A létszámkorlátozás miatt a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadják el a szervezők.

 

A Lendva–Mura–Dráva folyók Kerkaszentkirály–Barcs kenutúra feltételeiről itt olvashatnak további információkat és innen tölthető le a jelentkezési lap.

 

A részletes programtervezetről itt olvasható.

 

Országos Iroda

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS