Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Közgyűlés

Területi elnök:

dr. Csontos Andrea

Területi alelnök:

dr. Kollár István

Területi Etikai Bizottság elnök:

dr. Balogh Gyula

  • email: 

Területi Etikai Bizottság tagjai:

dr. Ligetiné Nemes Katalin

dr. Lipták Gergely

Pöstyéniné Szabó Ágnes

Zana Gabriella

Hajdú-Bihar Vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Közgyűlés

Területi elnök:

dr. Márton Sándor Zoltán

Területi alelnök:

Sándorné dr. Kurczina Magdolna 

Területi Etikai Bizottság elnök:

dr. Kuglerné dr. Kurcsinka Ilona     

Területi Etikai Bizottság tagjai:

dr. Györgyi Zoltán

dr. Kissné dr. Pósa Anita

dr. Kövér Balázs

Pálfi Anikó

 
 

Békés Vármegye

Békés Vármegyei Területi Közgyűlés

Területi elnök:

Dobókői Ágnes

Területi alelnök:

Bús Emese

Területi Etikai Bizottság elnök:

dr. Gulyás György     

Területi Etikai Bizottság tagjai:

dr. Dupsi Krisztina
Gercsi Zsoltné
Sódar Attila
Szabó Viktor

Bács-Kiskun Vármegye

Bács-Kiskun Vármegyei Területi Közgyűlés

Területi elnök:

Bajtai Ildikó 

Területi alelnök:

dr. Kiss József

Területi Etikai Bizottság elnök:

Gózon Tamás

Területi Etikai Bizottság tagjai:

Bakró-Nagy Zsolt

dr. Józan Andrea

dr. Kamocsai Andrea

Szabó Rita

Baranya Vármegye

Baranya Vármegyei Területi Közgyűlés
 
Területi elnök:
dr. Csiki László
 
Területi alelnök:
dr. Gál Attila
 
Területi Etikai Bizotság elnök:
dr. Horváth Balázs

Területi Etikai Bizottság tagjai: 

dr. Gólen Zsófia

dr. Ihász Boglárka

dr. Máté Zsolt

dr. Tigelmann Éva

 

 

Aradi Vértanúk Emléknapja

A magyar kormány 2001. november 24-én visszatérő nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. A kormányrendelet értelmében ezen a napon Magyarország lobogóját félárbocra eresztik, a középületeken meg kell jelennie a gyászlobogónak, az iskolákban pedig megemlékezést tartanak.

1849. október 6-án – az utolsó magyar erőd, Komárom fel- és átadása után két nappal – Aradon kivégezték a magyar honvédsereg tizenhárom parancsnokát. Hajnalban főbe lőtték Kiss Ernő, gróf Dessewffy Arisztid, Schweidel József tábornokokat és Lázár Vilmos főtisztet, utánuk felakasztották lovag Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knezich Károly, Nagysándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey Károly tábornokokat. Aznap Pesten főbe lőtték gróf Batthyány Lajost, az első független magyar felelős kormány miniszterelnökét.

1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát – őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni –, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát – őt szokás a tizenötödik aradi vértanúnak nevezni – és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott. Szintén kivégezték cseh származású, németül beszélő, de a magyar hazáért harcoló báró Hruby Gyulát, aki az Ottrubay család tagja volt.

És ez a sors jutott még további 20 magas rangú honvédtisztnek is. Több száz honvédtisztet ítéltek még halálra, az ítéletek nagyobb részét azonban kegyelemből húsz esztendei várfogságra változtatták. Így a birodalom börtönei – a pesti Újépület, Olmütz, Josefstadt, Kufstein, Theresienstadt, Munkács, Arad – megteltek magyar politikai rabokkal.

A külföldre menekültek közül sokat távollétükben ítéltek el és nevüket akasztófára kiszögezve tették közszemlére. 1851 szeptemberében így akasztották fel jelképesen többek közt Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, Perczel Mórt és Miklóst, Szemere Bertalant, Andrássy Gyulát és Táncsics Mihályt. Végül pedig több tízezer honvédtisztet közlegényként évekre besoroztak a császári hadseregbe.

Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett.

1890. október 6-ától a pesti közönség a vigadó első emeleti termében felállított Edison-féle fonográf hengerről hallhatta Kossuth Lajos megemlékező szónoklatát az aradi hősökről:

A Kossuth-beszéd teljes szövege a kézirat alapján:

Nem néma az a kőszobor mely amott a magyar Golgotán a halhatatlan vértanú halottak emlékének emeltetett.

Én hozzám a kitaszított élő halotthoz ki egykor zászlótartója valék Magyarország függetlenségének, melyért ők a lehóhérolt hősök annyit küzdöttek és mártír halált haltanak, én hozzám elhozták a multak szellemei a velőkig ható szózatot, mely amaz emlékszobor kimagasló alakjának Hungariának halgatag ajkairol zeng:

„Hazádnak rendületlenül légy hive oh magyar! tiszteld a kit tisztelet illet, de hive Hazádnak érted e magyar? Hazádnak légy. Ne csinálj magadnak faragott képet hogy azt imádjad, csak Hazád szabadságának Istenét imádd a mint imádták azok a kik mártír halált szenvedtenek hűségükért ahoz a mit haláluk után a jog ereje iránti hitben az önbizalomban megfogyatkozott nemzedék hite hagyottan elalkudott. Én hazád géniusza hirűl vittem megdicsőült szellemeknek, oh magyar hogy kegyelettel adózol emléküknek, válaszúl azt hozom neked tőlük, hogy ez jól vagyon, de tartsad eszedben, hogy a Kegyelet érzelmeinek virága meddő szóvirág volna, ha hűsége nem fejlődnék az iránt a miért ők földi életüket feláldozák. Az ő Istenük a magyar haza szabadságának Istene, annak oltárához várják a magyart.

E szózat zengését hallom én a messze távolban Hungaria szobrának ajkairol.

Hallják e ezt amott a közelben is mind azok, a kik a szivrázólag gyászos, felejthetetlenül gyászos October 6kán összegyülekeznek a magyar Golgotán hogy tanúságot tegyenek Isten és világ előtt a magyar nemzet Kegyelete felől a Haza szabadság harczának szent emlékei iránt?

Ha hallják e! Lehetetlen hogy ne hallanák; hiszen az a Szózat annak visszhangja, mely hangzik az ősök szent hagyományaibol, hangzik az utódok esengéséből mely számon kéri az élő nemzedéktől az elidegenithetetlen örökséget, hangzik az emlékezesek lüktetéséből, mely az éj csendjében haza jár a meghajlott derekak háló kamarájába, mint a lelkiismeret szava a bűn lakába; hangzik a bölcsőkböl hangzik a sirokból, hangzik minden fűszál rezgéséből, melyet a magyar hazának honfivér özönével termékenyitett földje táplál.

Hát hogy ne hallanák azt a velőkig ható szózatot; de ha hallják meg is hallgatják e? elviszik e magukkal e szózat ihletét a közélet küzdelmeinek pálya homokára? elviszik e házi tüzhelyeikhez hogy az ihlet csillaga világitson előttük a gyermekeik előtt mint az evangéliom mythikus csillaga világitott a bölcsek előtt kik az idvezitőt keresék?

A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni.

Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen! (Kossuth Lajos, Turin Szeptember 20 1890.)

(forrás:http://oktober6.kormany.hu, http://mek.oszk.hu/kiallitas/kossuthhangja/html/nyito.htm)

Hivatalos jelöltállítási eredmények közzététele

Tisztelt Kormánytisztviselő!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Területi Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásához kapcsolódó elektronikus jelöltállítási folyamat jogorvoslati időszaka 2013. június 05-én, szerdán 20:00 órakor lejárt.

Jogorvoslati kérelem a jogorvoslati időszak alatt nem érkezett, ennek megfelelően az előzetesen választókerületi bontásban meghirdetett „választható jelöltek listája” módosítás nélkül jogerőre emelkedett.

Választható jelöltek listája választókerületenkénti bontásban:

BARANYA MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

BÁCS-KISKUN MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

BÉKÉS MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

BUDAPEST FŐVÁROS VÁLASZTÓKERÜLET

CSONGRÁD MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

FEJÉR MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

HEVES MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

NÓGRÁD MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

PEST MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

SOMOGY MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

TOLNA MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

VAS MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

VESZPRÉM MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

ZALA MEGYEI VÁLASZTÓKERÜLET

 

Területi Választások időpontja módosult!

 

Tisztelt Kormánytisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Területi Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásához kapcsolódó elektronikus jelöltállítási folyamat jogorvoslati időszaka 2013. június 05-én, szerdán 20:00 órakor lejárt.

Jogorvoslati kérelem a jogorvoslati időszak alatt nem érkezett, ennek megfelelően az előzetesen választókerületi bontásban meghirdetett „választható jelöltek listája” módosítás nélkül jogerőre emelkedett.

Fenti tájékoztatásommal egy időben tisztelettel értesítem, hogy amint az már Önök előtt is bizonyára ismert, a Kormány június 4-én megjelent, veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendeletben a Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye területére, Pest megyében a Szobi járás, a Váci járás, a Dunakeszi járás, a Szentendrei járás területére, továbbá Budapest I., II., III., IV., V., IX., XI., XIII., XXI., XXII. kerületének közigazgatási területére árvízi veszély miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tekintettel arra, hogy a legtöbb minisztériumban, kormányhivatalban és a járási hivatalokban a kormánytisztviselők jelenlegi legfontosabb feladata az árvízvédelem megszervezése és koordinálása, a választások általános és minden kormánytisztviselő részére elérhető módon történő lefolytatása nem időszerű és nem biztosított.

A kialakult vészhelyzet miatt, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége a délelőtt folyamán határozatot hozott a választási időpont módosításáról, mely szerint

a területi választások új időpontban 2013. június 24-28-a között kerülnek lebonyolításra.

 

A szerdai napon óriási víztömeg lépett be Magyarország területére. Az árvízi védekezés legnehezebb időszaka e hét végére illetve a jövő hét elejére várható. Az OMIT (Országos Műszaki Irányító Törzs) tájékoztatása szerint a kormányzat hozzávetőlegesen 1400 vízügyi szakembert, 8000 katasztrófavédelmi dolgozót, 8000 katonát és 3600 rendőrt mozgósított. Az árvíz elleni küzdelemben a vízüggyel hivatalból foglakozó kollégák mellett több száz önkéntes kormánytisztviselő is segíti a hatóságok munkáját. Jelenleg a Duna magyarországi szakaszán közel 700 kilométeren folyik a védekezés. Sajnos az időjárás sem kegyes a gátakon dolgozókhoz, a meteorológiai előjelzések szerint az elkövetkező napokban további heves zárporok, zivatarok várhatók az ország területén.

Kérem a tisztelt Kormánytisztviselőket, hogy ebben a nehéz időszakban még nagyobb odafigyeléssel segítsük egymás munkáját és aki teheti vegyen részt az árvízi védekezésben.

 

Köszönti Önöket:

dr. Jávor András

elnök

 

Budapest, 2013. június 06.

A Területi Választások időpontjának módosulása

 

Tisztelt Kormánytisztviselők!

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Területi Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásához kapcsolódó elektronikus jelöltállítási folyamat jogorvoslati időszaka 2013. június 05-én, szerdán 20:00 órakor lejárt.

Jogorvoslati kérelem a jogorvoslati időszak alatt nem érkezett, ennek megfelelően az előzetesen választókerületi bontásban meghirdetett „választható jelöltek listája” módosítás nélkül jogerőre emelkedett.

Fenti tájékoztatásommal egy időben tisztelettel értesítem, hogy amint az már Önök előtt is bizonyára ismert, a Kormány június 4-én megjelent, veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendeletben a Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye területére, Pest megyében a Szobi járás, a Váci járás, a Dunakeszi járás, a Szentendrei járás területére, továbbá Budapest I., II., III., IV., V., IX., XI., XIII., XXI., XXII. kerületének közigazgatási területére árvízi veszély miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tekintettel arra, hogy a legtöbb minisztériumban, kormányhivatalban és a járási hivatalokban a kormánytisztviselők jelenlegi legfontosabb feladata az árvízvédelem megszervezése és koordinálása, a választások általános és minden kormánytisztviselő részére elérhető módon történő lefolytatása nem időszerű és nem biztosított.

A kialakult vészhelyzet miatt, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Elnöksége a délelőtt folyamán határozatot hozott a választási időpont módosításáról, mely szerint

a területi választások új időpontban 2013. június 24-28-a között kerülnek lebonyolításra.

 

A szerdai napon óriási víztömeg lépett be Magyarország területére. Az árvízi védekezés legnehezebb időszaka e hét végére illetve a jövő hét elejére várható. Az OMIT (Országos Műszaki Irányító Törzs) tájékoztatása szerint a kormányzat hozzávetőlegesen 1400 vízügyi szakembert, 8000 katasztrófavédelmi dolgozót, 8000 katonát és 3600 rendőrt mozgósított. Az árvíz elleni küzdelemben a vízüggyel hivatalból foglakozó kollégák mellett több száz önkéntes kormánytisztviselő is segíti a hatóságok munkáját. Jelenleg a Duna magyarországi szakaszán közel 700 kilométeren folyik a védekezés. Sajnos az időjárás sem kegyes a gátakon dolgozókhoz, a meteorológiai előjelzések szerint az elkövetkező napokban további heves zárporok, zivatarok várhatók az ország területén.

Kérem a tisztelt Kormánytisztviselőket, hogy ebben a nehéz időszakban még nagyobb odafigyeléssel segítsük egymás munkáját és aki teheti vegyen részt az árvízi védekezésben.

 

Köszönti Önöket:

dr. Jávor András

elnök

 

Budapest, 2013. június 06.

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS