Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyv

KIVONAT

az MKK Országos Küldöttgyűlése üléséről

és megismételt üléséről

Helye: BFKH Közgyűlési Díszterem (1054 Budapest, Váci utca 62-64.)

Időpontja: 2021. december 3. (péntek) 9.30-11.00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Palich Etelka, az MKK elnöke: köszönti az Országos Küldöttgyűlés megjelent tagjait és a meghívottakat.

Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai az Országos Elnökség döntése alapján:

 • Bánpataki Ádám koordinációs és szervezési munkatárs (Budapest Főváros Kormányhivatala, Szervezési Osztály) - elnök
 • Kalbauer Andrea képzésszervezési munkatárs (Budapest Főváros Kormányhivatala, Szervezési Osztály) - bizottsági tag
 • Pogány András képzésszervezési munkatársat (Budapest Főváros Kormányhivatala, Szervezési Osztály) – bizottsági tag

Felkéri a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, hogy ismertesse a mandátumvizsgálat eredményét.

Bánpataki Ádám MVB elnöke: tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy 31fő küldöttgyűlési tag jelent meg és valamennyiük mandátuma rendben van.

Palich Etelka elnök: a megjelent küldöttgyűlési tagok száma 31 fő, így az Alapszabály V.15. pontja alapján megállapította, hogy a Küldöttgyűlés nem határozatképes. A kiküldött meghívó értelmében 10 perces szünetet rendel el. Tájékoztatja a küldötteket, hogy a szünetet követően megismételt küldöttgyűlés határozatképes, ha azon legalább 21 fő küldöttgyűlési tag jelen van.

9.35-9.45

SZÜNET

Palich Etelka elnök: A megismételt küldöttgyűlési ülést megnyitja, felkéri a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a mandátumokról.

Bánpataki Ádám MVB elnöke: tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy 32 fő küldöttgyűlési tag jelent meg és valamennyiük mandátuma rendben van.

Palich Etelka elnök: megállapítja, hogy a megjelent küldöttgyűlési tagok száma 32 fő, így az Alapszabály V.16. pontja alapján megállapította, hogy a megismételt ülésen a Küldöttgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a küldöttgyűlési tagok (80 fő) több mint a negyede jelen van.

Ezt követően tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy az Országos Választási Bizottság döntése és az MKK Választási Szabályzata alapján a legutóbbi ülést követően három új küldöttgyűlési tag szerzett mandátumot. 

A Központi választókerületből Raszler Marianna és Farkas Katalin, a Békés megyei választókerületből Tóth Dávid.

Az újonnan mandátumba lépő küldöttek a jelenlegi ülésre előre jelezték távolmaradásukat, a következő küldöttgyűlési ülésen bemutatkoznak.

Jegyzőkönyvvezető kijelölése és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

Palich Etelka elnök: az ASZ 26. pontja alapján felkérte dr. Belányi Márta főtitkárt a jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátására, és ASZ V. 28. pontja alapján javaslatot tett a Küldöttgyűlésnek dr. Dukai Miklós és dr. Juhász Judit küldöttek jegyzőkönyv-hitelesítőknek történő megválasztására. Felteszi szavazásra a javaslatot.

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

 

9/2021.(XII.03.) MKK O.Küldöttgy. határozat

Az MKK Országos Küldöttgyűlése 32 igen 0 nem és 0 tartózkodással az MKK Alapszabálya V.28. pontja alapján dr. Dukai Miklós és dr. Juhász Judit küldötteket megválasztotta a 2021. december 3-i küldöttgyűlési ülésről készült jegyzőkönyv jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Napirend elfogadása

Palich Etelka elnök: Ismerteti a Küldöttgyűlés napirendjére tett javaslatát, amelyet 2021. november 12. napján elektronikus úton, az ASZ V.7. pontja alapján, a kapcsolódó előterjesztésekkel együtt megküldött a Küldöttgyűlés tagjainak:

 1. MKK Országos Etikai Bizottság – elnök választása
 2. MKK Országos Etikai Bizottság – tag választása (szükség szerint)
 3. Egyebek

Kéri a Küldöttgyűlést, hogy szavazzanak az eredeti napirendi javaslatról. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

 

10/2020.(XII.03.) MKK O.Küldöttgy. határozat

Az MKK Országos Küldöttgyűlése 32 igen 0 nem és 0 tartózkodással az MKK Alapszabálya V.19. pontja alapján a 2021. december 3-i ülésének napirendjét az elnök előterjesztésének megfelelően az alábbiakban fogadja el:

 1. MKK Országos Etikai Bizottság – elnök választása
 2. MKK Országos Etikai Bizottság – tag választása (szükség szerint)
 3. Egyebek

Palich Etelka elnök: Zárt ülést rendel el az 1. és 2. napirendi pontokra való tekintettel.

 1. napirend MKK Országos etikai bizottság elnöke választása

 

11/2020.(XII.03.) MKK O.Küldöttgy. határozat

Az MKK Országos Küldöttgyűlése zárt és titkos szavazáson Hermann Mária Judit küldöttet a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Etikai Bizottság elnökének megválasztotta

 1. napirend Országos Etikai Bizottság tagjainak megválasztása

 

12/2021. (XII.03.) MKK O.Küldöttgy. határozat

Az MKK Országos Küldöttgyűlése zárt és titkos szavazáson dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária küldöttgyűlési tagot a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Etikai Bizottság tagjának megválasztotta.

 1. EGYEBEK

Palich Etelka elnök: Az MKK új választási és tagnyilvántartó szakrendszeréhez a Miniszterelnökség biztosított többletforrást. A szakrendszer alapjai elkészültek, a NISZ Zrt-től kapott ígéret szerint január-márciusban már tesztelhető lesz. A jövő évi választások ennek eredményeként teljesen elektronikusan fognak lezajlani. Az Elnökség szeptember-októberre tervezi a választás lebonyolítását. A NISZ Zrt-vel való szerződéskötés is folyamatban van.

A napirend előtti felvetéshez csatlakozva javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy egy vizsgálóbizottságot állítson fel a három, el nem fogadott napirendi javaslat tárgyainak vizsgálata, javaslatok kidolgozása érdekében.

 

13/2021.(XII.03.) MKK O.Küldöttgy. határozat

Az MKK Országos Küldöttgyűlése 33 igen 0 nem és 0 tartózkodással elvi egyetértését adta időszakos bizottság létrehozásához, azzal, hogy az érdemi javaslatról a Küldöttgyűlés elektronikus úton dönt.

Palich Etelka elnök az ülést 11.00 órakor berekesztette.

Jegyzőkönyvvezető:

Belányi Márta

s.k.

Levezető elnök:

Palich Etelka

s.k.

Esztergályos Dóra

s.k.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dr. Dukai Miklós

s.k.

Dr. Juhász Judit

s.k.