Pályázati kiírás

Pályázati felhívás

az MKK TAGJAI RÉSZÉRE

a Magyar Kormánytisztviselői Kar logójának megtervezésére

 

 1. Pályázat ajánlatkérőjének neve

Magyar Kormánytisztviselői Kar

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Telefon: +36 1 896-0929

E-mail: mkk@me.gov.hu

 1. Pályázat tárgya

A Magyar Kormánytisztviselői Kar logójának megtervezése

 1. Pályázat célja

A 2012. évben létrehozott Magyar Kormánytisztviselői Kar logójának megtervezése, annak érdekében, hogy az MKK iratain, rendezvényein saját, önálló arculattal jelenhessen meg.

 1. A Magyar Kormánytisztviselői Kar rövid bemutatása

A Magyar Kormánytisztviselői Kar a kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestülete. Az MKK köztestületi feladatkörében elsődlegesen védi a Kormánytisztviselői Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit. Megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, lefolytatja az etikai eljárásokat. Véleményezési és konzultációs és kezdeményezési jogköre van a kormánytisztviselőket, a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő jogszabályok, szabályzatok tartalmával kapcsolatban. A fentieken túl részt vesz a tisztviselők képzésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Kitüntetési javaslatokat tehet, díjat alapíthat. Az MKK által alapított díjak a kormánytisztviselői munka és életpálya díjazására szolgálnak. A tisztviselőket érintő joganyag véleményezése mellett az MKK felel a Hivatásetikai Kódex megalkotásáért és a tisztviselőket érintő etikai eljárások lefolytatásáért.

Az MKK országos és területi szervei útján valósítja meg a törvényben és Alapszabályában meghatározott feladatait.

A MKK célkitűzése a közigazgatásban foglalkoztatottak tisztviselők egységes, értékalapú hivatásrendje kereteinek kialakítása és ennek védelme. A kormánytisztviselői éthos megerősítése a kormánytisztviselők önszabályozásával, a tisztviselői munka társadalmi elismerése mellett.

 1. Az Ajánlatkérő elvárásai a logó kapcsán
 • A logónak tükröznie kell az MKK alapelveit és küldetését
 • Legyen közérthető
 • Hívószavai: hivatás, megbízhatóság, minőség, tisztesség
 • A logó legyen önállóan is hatékonyan alkalmazható az MKK azonosításához
 • Legyen hatékonyan alkalmazható online (weblap és közösségi média) és offline felületeken zajló kommunikációban is
 • Megjelenése, formai eszközrendszere és üzenete illeszkedjen az MKK szakmai-társadalmi szerepéhez, céljaihoz, a tisztviselői hagyományokhoz
 • Letisztult, modern formai megoldásokat mutasson
 • Ne legyen sematikus, megszokott klisékre építő
 • Színes, fekete-fehér és inverz formában, valamint különböző méretben egyaránt működőképes és alkalmazható legyen
 • Könnyű elektronikus felhasználhatóság
 1. A pályázat részletes tartalma

A beadott pályaműveknek minimálisan tartalmaznia kell a logó(k) grafiká(i)t, a hozzá tartozó fontkészletet, a színkódokat, alkalmazott formai megoldásokat, a logó használatának szabályait.

A logótervet egy színes (CMYK) és egy szürkeárnyalatos (monochrome), nyomtatható (max. A4-es méret) változatban részletesen kidolgozva kell megjeleníteni.

A logótervek kizárólag JPEG, PDF vagy grafikus fájlformátumban nyújthatók be.

A fájl mérete legfeljebb 5 MB lehet, felbontása pedig legalább 300 dpi.

A logótervek fájl elnevezésében is szerepelnie kell a Pályázó pontos nevének.

 1. Díjazás

A nyertes pályázó a logó felhasználásra alkalmas formájának átadása után – vektorgrafikus formátum – nettó 150. 000 Ft összegű díjban részesül, amely magában foglalja a logó teljes körű, a Magyar Kormánytisztviselői Kar általi kizárólagos felhasználásának jogát.

 1. Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be: MKK tag.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Postai úton leadott pályázatokat nem tudunk fogadni. Amennyiben a nyertes Pályázó az értesítést követően 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, hogy tudomásul vette a Pályázaton való nyertességét, úgy az Ajánlatkérő jogosult új nyertest hirdetni.

 1. Pályázat benyújtásának módja

A pályázatot és mellékleteit kizárólag e-mailben kell benyújtani az alábbiak szerint:

E-mail: mkk@me.gov.hu

E-mail tárgya: „MKK logóterve” + Pályázatot benyújtó neve

Postai úton leadott pályázatokat nem tudunk fogadni.

A pályázatnak tartalmazni kell a Pályázó teljes nevét, lakcímét és az őt foglalkoztató államigazgatási, kormányzati igazgatási szervet, valamint nyilatkozatát arról, hogy

 • a logótervet ő alkotta
 • tudomásul vette a pályázatban kiírtakat
 • hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
 1. Pályázat határideje

A pályázat benyújtási határideje 2020. szeptember 30. 12.00 óra

A határidő után beérkezett, valamint a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat az Ajánlatkérőnek nem áll módjában elfogadni. Az Ajánlatkérő kizárja a hiánypótlás lehetőségét.

 1. A pályázat elbírálása

A formai szempontból érvényes pályaműveket az Országos Elnökség bírálja el. A pályázatok tartalmi elbírálása az 5. pontban megfogalmazott szempontok, elvárások alapján történik. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázaton ne hirdessen nyertest. A pályázók e-mailben kapnak értesítést a döntésről. Az Ajánlatkérő döntése ellen kifogásnak helye nincs. A benyújtott logóterveket nem küldjük vissza a pályázónak. A nem nyertes pályatervek a későbbiekben szabadon felhasználhatóak.

 1. További feltételek

A pályázaton nyertes logóhoz fűződő felhasználói jogok a Magyar Kormánytisztviselői Kart illetik, a pályázó a pályázati anyag elküldésével ezt automatikusan elfogadja.

Az Ajánlatkérő a felhasználás részletes feltételeiről a nyertes pályázóval szerződésben állapodik meg. A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és az Ajánlatkérővel szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

Az Ajánlatkérő kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A közízlést vagy törvényeket, ill. jogszabályokat sértő, becsületsértő, vagy harmadik fél szerzői jogát vagy egyéb jogait sértő pályázatokat kizárjuk az elbírálásból. Visszavonjuk a nyertesként kiválasztott pályázatot, amennyiben utólag kiderül, hogy ezen feltételeknek nem felel meg, illetve a pályázatban leadott, a logótervre vonatkozó bármilyen információ hamisnak bizonyul.

A pályázatot benyújtókra vonatkozó személyes információkat – a név és intézmény kivételével – nem osztunk meg harmadik féllel a pályázó hozzájárulása nélkül.

Az elbírálási folyamattal kapcsolatos megkereséseket nem tudunk fogadni.