A választás menete

Jelentkezési időszak: 2023.11.15. - 2023.11.19.

A “jelöltnek jelentkezés” menüpontban a megadott határidőben minden olyan aktív státuszú MKK-tag jelentkezhet akár küldötti, akár területi tisztség betöltésére, aki felkerült a választójogosultak névjegyzékére (tehát aktív és passzív választójoggal rendelkezik), és nem tölt be tisztséget sem az Országos Választási Bizottságban (OVB), sem pedig a Jogorvoslati Bizottságban. A jelentkező ezen felületen jelentkezhet az általa betölteni kívánt tisztségekre, illetve önéletrajzát is csatolni tudja. A sikeres jelentkezést követően a jelentkezés visszavonható.

Fontos tudnivaló, hogy egy jelölt az adott megye vonatkozásában megválasztandó összes tisztségre egyidejűleg (küldöttgyűlési tag, területi elnök, területi alelnök, TEB-elnök és TEB-tag) jelöltetheti magát. Emiatt az elektronikus felületen csak akkor érdemes elmenteni a jelentkezést és véglegesíteni az ajánlólapot, ha a választójogosult már minden szándékolt tisztségre jelentkezett.

Nincs választójoga annak a tagnak, aki a választás kitűzésének időpontjában jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, ide nem értve a megrovást.

 

Jelentkezők jóváhagyása: 2023.11.20. - 2023.11.22.

A területi tisztségek esetében (területi elnök, területi alelnök, TEB elnök, TEB tag) csak olyan jelölt választható, aki legalább 5 éves kormányzati szolgálati/tisztviselői státuszú foglalkoztatotti) jogviszonnyal rendelkezik.

Emellett nem választható az, akit az adott tisztségre három egymást követő alkalommal már megválasztottak (a 2023. évi választás során nem releváns, az MKK 2012. évi megalakulására tekintettel).

Az OVB a területi tisztségek vonatkozásában a jelöltnek jelentkezést az elektronikus felületen jóváhagyja, vagy – a kormányzati szolgálati jogviszony kötelező minimális időtartama meglétének hiánya esetén – papíralapú dokumentum (elutasító határozat) megküldése mellett elutasítja.

Ez azt jelenti, hogy a felületen csak az OVB által jóváhagyott jelöltek láthatók. Amennyiben egy jelentkező nem látja magát az MKK IR-ben, úgy az OVB általi elutasításról papíralapú határozatból értesül.

 

Ajánlási időszak: 2023.11.23. - 2022.11.27.

A választójogosultak – akik továbbra is aktív státusszal rendelkeznek a választói névjegyzékben – az ajánlási időszakban tehetnek ajánlást az ajánlható jelöltekre. A választópolgár két (területi és OK) ajánlólapot tud megjeleníteni a felületen: egyet a saját választókerülete szerinti küldöttek, egyet pedig ugyancsak a saját választókerülete szerinti területi tisztségek vonatkozásában. A választójogosult bármennyi ajánlást adhat le a választókerületébe tartozó jelöltekre, azonban ugyanarra a jelöltre csak egyet.

Ezen ajánlólapok egymástól függetlenül véglegesíthetők a rendszerben az ajánlási időszak alatt.

Érvényes ajánlásnak/ajánlólapnak az számít, amit az ajánlási időszakon belül (2023. november 27. napján 23:59-ig) az ajánló az elektronikus felületen véglegesített.

Az ajánlási időszak lezárultát követően a rendszer automatikusan létrehozza a választható jelöltek névsorát (aki a választójogosultak legalább 1%-ának ajánlását megszerezte).

 

Az OVB közzéteszi a választható jelöltek névsorát: 2023.11.28.

Az Országos Választási Bizottság az elektronikus felületen 2023. 11. 28. 23:59 óráig közzéteszi azon jelöltek névsorát, akire a szavazási időszak alatt a választójogosult szavazata leadható.

 

Szavazás: 2023.11.29. - 2023.11.30.

A rendszer választókerületenként 2 (területi és OK) szavazólapot állít össze (az összes területi tisztségviselő választására ugyanaz a szavazólap szolgál).

A választójogosultak – akik továbbra is aktív státusszal rendelkeznek a választói névjegyzékben – a szavazási időszakban szavazhatnak a jelöltekre. A választópolgár két (területi és OK) szavazólapot tud majd megjeleníteni a felületen: egyet a saját választókerülete szerinti küldöttek, egyet pedig ugyancsak a saját választókerülete szerinti területi tisztségek vonatkozásában.

A szavazólapok egymástól függetlenül véglegesíthetők a rendszerben a szavazási időszak alatt.

Érvényes szavazatnak az számít, amit a szavazó a választási időszakon belül (2023. november 30. napján 23:59-ig) véglegesített.

 

Eredmény megállapítása

Az Országos Küldöttgyűlés jelöltjei közül a választókerületenként megszerezhető mandátumszámnak megfelelő számú, legtöbb szavazatot kapó jelölt jut be a küldöttek közé.

A területi tisztségek esetében minden jelölt (ha több tisztségre jelentkezett is) csak egy területi tisztséget tölthet be. Ezért amennyiben a jelölt több tisztség tekintetében is mandátumot szerezne, a következő sorrend szerint jut mandátumhoz:

  1. Területi Elnök
  2. Területi Alelnök
  3. TEB-elnök
  4. TEB-tag.

Ha a jelölt a sorrendben legmagasabb tisztséget nyeri el, és ezért a következő tisztségekből kiesik, a választási sorrendben utána következő jelöltek nyerik el a többi tisztséget.

Szavazategyenlőség esetén a területi tisztség vonatkozásában is az szerez mandátumot, akire az utolsó szavazat időben előbb érkezett.

A jelölt egyszerre elnyerhet egy küldötti és egy területi tisztséget. A rendszer a fenti szabályok alapján létrehozza a választási eredmények listáját.  A választás eredményének megállapítása határozattal történik, ezzel egyidőben kerül sor a – még nem jogerős - határozatok közzétételére az MKK információs portálján

Az Országos Választási Bizottság az MKK IR-ben rögzített választási eredmények alapján valamennyi választókerület valamennyi megválasztható tisztsége kapcsán az MKK IR-ben rögzített választási eredményről választókerületenként két jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a jelölt nevét, az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv, államigazgatási szerv megnevezését, valamint a jelöltre leadott érvényes szavazatok számát.

Amennyiben a tisztviselő választással kapcsolatos jogszabálysértést észlel, legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított három munkanapon belül a Választási Szabályzatban részletezett tartalommal, az MKK információs portálján (honlapján) közzétett elektronikus elérhetőségen kifogással fordulhat a Jogorvoslati Bizottsághoz. A Bizottság haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül dönt a kifogásról, mely az MKK információs portálján közzétételre kerül.

A jogorvoslati határidő leteltét vagy jogorvoslati eljárás lezárultát követően a jogerősítő záradékkal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott határozatot az OVB közzétészi az elektronikus felületen.

A választási eljárás szabályait a Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzatáról szóló 6/2022. (X.21.) MKK O.Küldöttgy. határozat tartalmazza. A Szabályzat itt elérhető.

 

Országos Iroda