Országház látogatások

Országház látogatás_Bács megye_20180512

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar - az Országház Látogatóközpontjával történő együttműködés keretén belül – az idei évben is lehetőséget biztosít tagjai számára az Országház épületének csoportos, szakmai vezetővel történő megtekintésére.

Az Országház megtekintésére minden megyének összesen két alkalomra tudunk időpontot biztosítani, amelynek költségét a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 2018. évi költségvetéséből fedezi.

Az Országház megtekintésére előre megjelölt hétvégi időpontban 60-fős csoportok részvételével kerül sor. A látogatáson résztvevő tisztviselők a megyei területi elnökök szervezésével, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok támogatásával érkeznek a helyszínre.

Szíves közreműködésüket ezúton is köszönjük!

2018. május 12-én, szombaton a Bács Megyei Területi Elnökséghez tartozó munkáltatóknál dolgozó 60 tisztviselő vett részt vezetett látogatáson. A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Bács megyei területi elnökének Borics Attilának ezúton is köszönjük a megküldött beszámolót és a látogatás megszervezésében nyújtott munkáját! (beszámoló PDF).

 

Budapest, 2018. május 16.

Országos Iroda

 

Útmutató

Rövid összefoglaló a Kormányalakítással kapcsolatos, most zajló folyamatokról

Alaptörvény

3. cikk

(1) Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig tart. Az alakuló ülést – a választást követő harminc napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze.

4. cikk

(3) Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik

a) az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével;

15. cikk

(1) A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. A Kormány az Országgyűlésnek felelős.

16. cikk

(1) A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.

(3) A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg.

(4) A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.

(5) A köztársasági elnök a (3) bekezdés szerinti javaslatát,

a) ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnt meg, az új Országgyűlés alakuló ülésén teszi meg;

(6) Ha az (5) bekezdés szerint miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem választotta meg, a köztársasági elnök az új javaslatát tizenöt napon belül teszi meg.

(7) A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A miniszter a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

(8) A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg.

(9) A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.

17. cikk

(1) A minisztériumok felsorolásáról törvény rendelkezik.

(2) Tárca nélküli miniszter a Kormány által meghatározott feladatkör ellátására nevezhető ki.

(3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a fővárosi és megyei kormányhivatal.

20. cikk

(1) A miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a Kormány megbízatása megszűnik.

(2) A miniszterelnök megbízatása megszűnik

a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával;

(3) A miniszter megbízatása megszűnik

a) a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével;

22. cikk

(1) A Kormány a megbízatása megszűnésétől az új Kormány megalakulásáig ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát azonban nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

(2) Ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával vagy az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnik meg, a miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja hatáskörét, miniszter felmentésére vagy új miniszter kinevezésére azonban javaslatot nem tehet, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

(4) A miniszter a miniszterelnök megbízatásának megszűnésétől az új miniszter kinevezéséig vagy az új Kormány más tagjának a miniszteri feladatok ideiglenes ellátásával való megbízásáig ügyvezető miniszterként gyakorolja hatáskörét, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothat.

 

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

10. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti.

(2) A kormánymegbízottat a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kormánymegbízott felett - a kinevezés és a felmentés kivételével - a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(4) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. A kinevezett kormánymegbízott a miniszterelnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

(5) A kormánymegbízott megbízatása megszűnik:

a)  a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével,

(6) Ha a kormánymegbízott megbízatása a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével szűnt meg, az új Kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

 

Budapest, 2018. május 11.

Területi bemutatkozó

MKK Vas megyei területi képviselete

Dr. Stánitz Éva (Területi Elnök): Második ciklusban töltöm be a megtisztelő Területi Elnöki pozíciót.  Az orvos egyetemet Pécsen végeztem 1982-ben. Az ezt követő 20 évben belgyógyászként, majd háziorvosként dolgoztam. 2001 óta dolgozom a Népegészségügy hivatali rendszerében, 2011 óta, minta Vas megyei Kormányhivatal Megyei Tisztifőorvosa, főosztályvezető. Belgyógyászat, Háziorvostan és Népegészségtan szakvizsgákkal rendelkezem, 2003-ban pedig Közigazgatási szakvizsgát is tettem. 2015-ben védtem a tudományos fokozat szerzési eljárásban a disszertációmat, Egészségtudományokból.

15 éve veszek részt a helyi felsőoktatásban. ELTE-SEK hallgatóinak oktatok medicinális tárgyakat, egyetemi docensként. A Vas megyei Vöröskereszt Társadalmi Elnökségét is vezetem 2002 óta, továbbá a Kormányhivatal delegáltjaként tagja vagyok Szombathely MJV Közgyűlése által működtetett Bűnmegelőzési és Közrendi szakmai Bizottságának.

Dr. Scheiber Bernadett Ildikó (Területi Alelnök): 1977-ben születtem Kisvárdán. Gimnáziumi tanulmányaimat 1992-1996 között a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban folytattam, ahonnan a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára nyertem felvételt. Az egyetemet 2001 májusában fejeztem be summa cum laude minősítéssel. 2001. szeptember középétől az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vas Megyei Igazgatósága ellenőrzési szakterületén kezdtem dolgozni. Ezt követően 2010-ben rövid – tíz hónapos kitérő után – visszatértem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatóságához, ezúttal is az ellenőrzési területre. Azóta ebben a szervezetben tevékenykedem. A közigazgatási szakvizsgát 2003-ban kiválóan megfelelt, a jogi szakvizsgát 2006-ban jó minősítéssel tettem le. 2013-ban a Magyar Kormánytisztviselői Kar Vas Megyei Területi Etikai Bizottsága tagjának, 2017-ben pedig a Vas Megyei Közgyűlés alelnökének választottak.  2001-től Körmenden élek férjemmel, akivel két gyermeket nevelünk.

Dr. Kovács Györgyi (Területi Etikai Bizottság elnöke): Szombathelyen születtem, 1963. december 14-én. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen 1987-ben szereztem jogi diplomát, jogi szakvizsgával rendelkezem. Az egyetem elvégzése óta a közigazgatásban dolgozom, 2013-tól előbb a Szombathelyi Járási Hivatal vezető-helyetteseként, majd vezetőjeként. Ugyanettől az évtől a Magyar Kormánytisztviselői (és Állami Tisztviselői) Kar Vas Megyei Területi Etikai Bizottságának elnöke vagyok. Az közigazgatásban alapvető fontosságúnak tartom a kölcsönös jóakaratban gyökerező kollegiális munkavégzést, a szolgáló közigazgatás iránti elkötelezettséget, az ügyfelek számára is meggyőző hitelességet.

Baráth Csilla (Területi Etikai Bizottság tagja): 2003-ban költöztem Budapestről Szombathelyre, Magyarország egyik legrégebbi városába, melyet a nyugat királynőjének is neveznek. A fővárosban a Magyar Posta Zrt. Vezérigazgatóságán, majd a Hírközlési Főfelügyeleten dolgoztam, ezt követően kerültem a Vas Megyei Közlekedési Felügyelethez, melynél, illetve jogutódjánál egészen 2015-ig láttam el közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezési referensi, humánpolitikai referensi, titkársági szakmai referensi és képzési referensi feladatokat. 2015 óta dolgozom a Vas Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztályán, mint koordinációs referens.  Legmagasabb iskolai végzettségem egyetem, diplomámat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán szereztem, de iskolarendszeren kívüli képzések keretén belül tanulmányokat folytattam a Károly Gáspár Református Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is. Cum laude minősítéssel sikeres záróvizsgát tettem a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon. Első alkalommal vagyok tagja az MKK Vas Megyei Területi Etikai Bizottságának, és e tevékenység ellátása során célom, hogy - munkatársaim bizalmát megköszönve és megszolgálva - a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar által megfogalmazott hivatásetikai célok eredményes megvalósításában aktívan közreműködjek.

Dr. Horváth Alexandra MKK (Területi Etikai Bizottság tagja)A jogi egyetem befejezését követően, első munkahelyemként 2003 júniusától dolgozom a NAV Vas Megyei Adó-és Vámigazgatóságán, jelenleg a Felszámolási és Végelszámolási Osztály vezetőjeként. A Jogi Osztályon kezdtem „pályafutásom”, majd a jogi szakvizsga letételét követően – továbbra is a jogi szakterületen maradva – a tájékoztatási, majd a törvényességi tevékenységet ellátó osztályokon dolgoztam. Ezt követte a számomra újabb kihívásokkal teli végrehajtási, illetve a felszámolási és végelszámolási szakterület. Az adószakmában eltöltött közel 15 év alatt több osztályon is dolgoztam, így rálátásom lett többféle terület munkájára, mely során szerzett sokrétű tapasztalat, emberi kapcsolatok miatt vállaltam a területi etikai bizottság tagi tisztségére történő jelölést, illetve annak betöltését.

Dr. Kun Ágnes (Területi Etikai Bizottság tagja): Több, mint 10 éve dolgozom a közigazgatásban, mely időszak nagy részét a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság állományában töltöttem, illetve töltöm jelenleg is. Kezdetben pénzügyi jogi előadó, majd jogtanácsos munkakörben dolgoztam, jelenleg osztályvezető munkakörben feladataim közé elsődlegesen a humánpolitikai terület tartozik.

Dr. Nagy Márta Éva (Területi Etikai Bizottság tagja): Dr. Nagy Márta vagyok a Vas megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának főosztályvezető-helyettese. 1999. óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen illetve jogelődjeinél hatósági területen. Diplomámat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem 1981-ben. 1983-ban jogi szakvizsgát tettem. Rendszeresen közreműködök a közigazgatási alap- és szakvizsgák lebonyolításában oktatóként és vizsgáztatóként. A Magyar Kormánytisztviselői (és Állami Tisztviselői) Kar Területi Etikai Bizottságnak az előző ciklusban is tagja voltam és jelenleg is a munkatársaim bizalmát élvezem.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Közigazgatási felsőoktatás 40 című konferencia

2018. április 26-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Széchenyi Dísztermében került sor a Közigazgatási felsőoktatás 40 című konferencia megrendezésére.

A konferencián részt vevőket Prof. Dr. Kis Norbert Dékán úr köszöntötte, kiemelve, hogy „A 40 éves közigazgatási felsőoktatás a magyar felsőoktatás értékévé vált, modellt mutatott a külföldi közigazgatási felsőoktatási rendszerek számára, oktatva és kutatva értéket teremtett a magyar és a külföldi közigazgatási gyakorlat számára”.

Prof. Dr. Patyi András Rektor úr, egyben a jubileumi év fővédnöke köszöntő beszédében összefoglalta a magyar közigazgatási felsőoktatás elmúlt 40 évének legfontosabb állomásait.„A magyar közigazgatási érzék párosulva a hagyományos magyar közjogi érzékenységgel, tehetséggel és tapasztalattal, egy egyedülálló, jól működő és rendkívül hatékony közigazgatási felsőoktatási rendszert dolgozott ki és működtet”- zárta nyitó gondolatait Patyi András.

Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára az állam biztonságos működéséért és jogrendje fenntartásáért felelős letéteményeseknek nevezte a közigazgatási, a rendvédelmi és a honvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítő szakembereket. „Az ő szakmai felkészültségüknek köszönhetjük az állam stabil működését”- jelentette ki. Hozzátette, ez végső soron az állam által kitűzött magasabb célok, például a versenyképesség vagy a gazdasági növekedés eléréséhez vezető utat jelenti.

A köszöntők után a jubileumi elismerések átadására került sor. A közigazgatási felsőoktatásban végzett kiemelkedő munkássága miatt jubileumi emlékplakettet vehetett át többek között Prof. Dr. Patyi András; Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy; Prof. Dr. Máthé Gábor professzor emeritus; Prof. Dr. Varga Zs. András; Dr. Hazafi Zoltán; Dr. Imre Miklós, Dr. György István, Zsinka András; Palich Etelka; Borsó Tibor; Dr. Csáki Ilona; Dr. Kenyeres János; Prof. Dr. Mészáros Tamás, Prof. Dr. Tamás András; Prof. Dr. Nemes Ferenc; Prof. Dr. Verebélyi Imre és Dr. Péterfalvi Attila. Prof.

Dr. Kis Norbert elmondta, hogy in memorian emlékplakettet helyeznek el a kar vitrinjében Prof. Dr. Lőrinc Lajos, Prof. Dr. Nagy Árpád, Dr. Back András, Dr. Papp László, Dr. Laczkó László, Dr. Mauthner István, Dr. Pécsváradi János és Dr. Németh Gyula emlékére. Jelképes aktusként emlékplakettet vehetett át Böszörményi Balázs, az ÁKK Hallgatói Önkormányzatának elnöke az elmúlt négy évtized hallgatói nevében.

A konferencián szakmai előadást tartott Prof. Dr. Máthé Gábor professzor emeritus, Prof. Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró. Prof. Dr. Marga Pröhl, a European Institute of Public Administration főigazgatója, a Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetettje videóüzenetben adta át jó kívánságait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem polgárainak és a közigazgatásban dolgozó szakembereknek. A konferenciát a „Köztisztviselők tegnap és ma: 40 év mérlegen” című panelbeszélgetés követte. Moderátorként Prof. Dr. Kis Norbert, résztvevőként pedig Dr. Hazafi Zolán, az NKE ÁKK Emberi Erőforrás Intézet intézetvezető egyetemi docense; Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar elnöke és Borsó Tibor, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke vitatta meg a közigazgatási szakembereket illető negatív sztereotípiák okait, a szakma presztízsét, a tisztségviselők érdekképviseleti lehetőségeit és a közszolgálati személyügyi irányítás fontosságát.

Forrás: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/04/27/a-40-eves-kozigazgatasi-felsookt...

Budapest, 2018. április 27.

Országos Iroda

Hivatásetikai szakmai képzés

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők! Kedves Kollégák!

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2018. április 19-én az MKK országos és területi etikai bizottságok elnökei és tagjai részére hivatásetikai szakmai képzést tartott. Az egynapos hivatásetikai képzés célja az etikai bizottsági elnökök és tagok szakmai tevékenységének elméleti és gyakorlati ismeretekkel történő támogatása, különösen a hivatásetika és az integritás témakörét illetően, továbbá a kölcsönös tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése volt.

 Az MKK a 2017 őszén megválasztott országos és területi etikai bizottsági elnökök és tagok részére hivatásetikai szakmai napot tartott, melynek a Pest Megyei Kormányhivatal adott otthont. Az eseményen részt vevőket Palich Etelka elnök asszony és dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr, mint az esemény házigazdája köszöntötte.
A konferencián „A közszolgálati hivatásetika szerepe és az MKK hivatásetikai küldetése” címmel tartott előadást Dr. Jávor András, az MKK tiszteletbeli elnöke. Dr. Dargay Eszter, az MKK alelnöke az integritásszemlélet közszolgálati aspektusairól beszélt előadásában. Dr. Szigethi Orsolya az MKK Országos Etikai Bizottságának elnöke a Kttv. etikai, fegyelmi és méltatlansági eljárásokra vonatkozó kapcsolódási pontjait és elhatárolásait, majd a Hivatásetikai Kódex legfontosabb rendelkezéseit mutatta be a hallgatóságnak. A délelőtti előadássorozat zárásaként a Nemzeti Védelmi Szolgálat szerepéről tartott előadást Dr. Nagy Balázs Ágoston az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztályának munkatársa.

A konferencia második részében három szekcióülésen feladatok megoldásán keresztül vitatták meg a résztvevők a Hivatásetikai Kódex legfontosabb anyagi és eljárási kérdéseit.

A hivatásetikai képzési nap egy plenáris üléssel zárult, mely lehetőséget adott a vélemények összegzésére.

Köszönjük a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és munkatársainak a képzés megrendezésében nyújtott támogatást, a Pest Megyei Kormányhivatalnak, hogy biztosította számunkra a képzés helyszínét, és nem utolsó sorban a munkáltatóknak, hogy biztosították az országos és területi etikai bizottságok elnökei és tagjai részvételét a képzésen.

Az MKK vezetése a jövőben több hasonló szakmai képzés megtartását is tervezi. 

Budapest, 2018. április 24.

Országos Iroda

Területi találkozók

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők! Kedves Kollégák!

Palich Etelka elnök asszony április 17-én a Csongrád Megyei valamint a Békés Megyei Kormányhivatalban járt, ahol a Kormánymegbízottak mellett a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Területi Elnökségének tagjaival is találkozott. A találkozón szóba kerültek az MKK területi szakmai továbbképzései, valamint egyéb területi rendezvényeinek operatív részletei is. Az MKK területi képviselői mindkét megyében a személyes támogatást kapnak a kormánymegbízottak részéről mind a szakmai és mind a jóléti rendezvények szervezéséhez egyaránt.

Ezúton is köszönjük a Kormánymegbízottak segítő együttműködését, mely lehetővé teszi területi munkánk zavartalan ellátását.

Budapest, 2018. április 20.

Országos Iroda

Pályázati felhívás (BTT)

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők! Kedves Kollégák!

Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak a felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a megismerése és felhasználása érdekében „Az integritás alapú szervezet – lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” címmel pályázatot hirdet tanulmányok, az integritás erősödését szolgáló javaslatok megírására.

Buzdítunk minden kedves tagunkat, hogy éljen a lehetőséggel és pályázatával vegyen részt ennek az értékes szakmai anyagnak az elkészítésében.

(Pályázati felhívás letöltése)

Budapest, 2018. április 17.

MKK Országos Iroda

 

Területi találkozók

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

Területi találkozók

Elnök Asszony április 12-én Tolna és Baranya megyében járt, április 16-án Fejér és Veszprém megyében tett látogatást. A Kormánymegbízottak mellett a találkozón három megyében vettek részt az MKK területi elnökségeinek tagjai. Tolna megyében Kormánymegbízott Úr mellett Főigazgató Asszony is részt vett a megbeszélésen.

Mindenhol jó hangulatú, konstruktív megbeszélés zajlott.

Ezúton is köszönjük a Kormányhivatalok vezetőinek szíves fogadtatását és őszintén reméljük, hogy egy az együttműködés mindkét szervezet részére gyümölcsöző lesz, de kiemelten segíti az területi állami tisztviselők és kormánytisztviselők munkáját valamint szakma fejlődését.

 

 

2018. április 16.

MKK Országos Iroda

Területi találkozók

Tisztelt Kormánytisztviselők és Állami Tisztviselők!

Kedves Kollégák!

MKK Elnök, területi látogatások, 2018. tavasz

Palich Etelka a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar elnöke a tavasz folyamán személyesen tesz látogatást a fővárosi és megyei kormányhivatalokban annak érdekében, hogy elősegítse az MKK területi közgyűlések képviselőinek hatékony és gördülékeny munkavégzését.

2018. március 21-én Kecskemétre látogatott, ahol Bács-Kiskun Megye Kormánymegbízottjával találkozott, március 22-én Nógrád megyében folytatott megbeszélést Kormánymegbízott úrral, március 27-én Vas Megye Kormánymegbízottja fogadta, április 9-én Győr-Moson-Sopron megyében járt.

A találkozók alkalmával a megyei Kormányhivatalok és az MKK között aláírásra kerültek azok a megállapodások, melyek keretén belül a hatékony és modern közigazgatás megvalósítása érdekében szakmai ismeretek bővítésére a területi állami tisztviselők, valamint kormánytisztviselők részére szervezett képzések, kulturális események, és egyéb rendezvények megtartása esetén nyújtanak egymásnak kölcsönösen segítséget.

 

Ezúton is köszönjük a Kormánymegbízottak támogató együttműködését.

Budapest, 2018. április 12.

 

Vármegyeházi Esték - Szekszárd (Tolna megye)

Vármegyehází Esték - Szekszárd (2018.04.26.)

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS