Hivatásetikai előadások a Zala Megyei Kormányhivatalban

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony meghívására Palich Etelka, az MKK elnöke hivatásetikai és integritás tárgykörben előadásokat tartott a Zala Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselőinek.

 

Az előadásokon – a Kar alapvető feladatainak rövid ismertetését követően – a kormánytisztviselőkkel kapcsolatos hivatásetikai elvárásokról, valamint a közelmúltban hatályba lépett jogállási törvényből fakadó változásokról kaptak tájékoztatást a Kormányhivatal munkatársai.

 

A kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján továbbra is az MKK feladata a kormánytisztviselőkre vonatkozó etikai szabályok meghatározása, az esetleges etikai eljárások lefolytatása.

 

Az etikai ügyekkel kapcsolatos hatáskörében az MKK kiemelt feladatának tekinti a kormánytisztviselők tájékoztatását és a folyamatos tapasztalatcserét a területen működő kormányzati igazgatási szervekkel is. A jogszabályi változások és a gyakorlati tapasztalatok alapján zajlik a hivatásetikai kódex szabályainak felülvizsgálata, amelynek kapcsán a Kar igyekszik a tagság lehető legtöbb tagját megszólítani és véleményüket, javaslataikat kérni.

 

 

Országos Iroda

 

 

Integritás tanácsadó képzés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központja Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szakot indít.

A képzés célja közigazgatásban dolgozó integritás tanácsadók képzése, akik stratégiai szemlélettel, a közigazgatási szervek működési rendszerének ismeretével és a szervezetfejlesztési technológiák elsajátításával, a szükséges jogi, szociológiai, pszichológiai, valamint kockázatelemzési és - kezelési tudással rendelkeznek.

A megszerzett tudás birtokában az integritás tanácsadók feladata, hogy a közigazgatási szervezetben támogassák az integritásirányítási rendszer fejlesztését, a szervezet belső kontrollrendszerének működtetését, elősegítsék a hivatásetikán alapuló munkakultúra elterjedését, ezáltal hozzájáruljanak a korrupció és az integritást sértő cselekedetek kockázatának csökkenéséhez, valamint megelőzéséhez.

A képzésről további információt itt talál.

 

Országos Iroda

 

Pályázati kiírás: „Közügy-irat”

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) Országos Elnöksége a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján a 11/2019. (V.07.) MKK Országos Elnökség határozatában foglaltak szerint „Közügy-irat” címmel mininovella-író pályázatot hirdet a közigazgatás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének irodalmi eszközökkel történő bemutatása érdekében.

A pályázat benyújtására jogosult

Pályázatot nyújthat be az MKK kormánytisztviselő tagja.

A pályamunka részletei

A pályamunka témája a hivatali, közszolgálati munka, a tisztviselők által végzett hivatali tevékenység irodalmi eszközökkel történő bemutatása. A mininovella lehet humoros vagy komoly hangvételű.

A pályázatra kizárólag olyan magyar nyelvű mininovella nyújtható be, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem blogon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, illetve előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. Egy szerző csak egy művel indulhat.

Terjedelme:      maximum 3 A/4-es oldal

Betűtípusa:      Times New Roman

Betűméret:       12-es

Sorköz:             1,5

A pályamű, annak címe nem sértheti a kormánytisztviselőkre irányadó szakmai, jogi, etikai, adatvédelmi szabályokat.

A pályázat benyújtása

A pályaműveket papír alapon és elektronikusan is meg kell küldeni.

Papír alapon: egy példányban az MKK Országos Iroda címére (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 6. emelet) kérjük megküldeni feltüntetve a pályázat címét („Közügy-irat”).

Elektronikusan: az mkk@me.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában szerepeltetve a pályázat címét.

A megküldött alkotáshoz kérjük mellékelni

- a pályázó MKK tag(ok) nevét, lakcímét, munkahelyét, e-mail címét és telefonszámát,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályaművet kizárólag ő alkotta, továbbá

- a pályázó által kitöltött és aláírt 2db felhasználási szerződést.

Elektronikus úton történő megküldés esetén a nyilatkozatot és felhasználói szerződést szkennelt formában kérjük megküldeni.

Az MKK minden pályázóval a megalkotott pályaműre vonatkozóan felhasználási szerződést köt, amelyben a pályázó felhasználási jogát az MKK-ra ruházza. A szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályaművet az MKK ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja.

A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A pályázat beérkezési határideje

2019. augusztus 31.

A pályázat elbírálása

A díjazott pályaművek kiválasztásáról, a díjak odaítéléséről az MKK Országos Elnöksége dönt.

A pályázat díjazása

I. díj:               35.000.- Ft értékű kulturális szolgáltatás

II. díj:              25.000.- Ft értékű kulturális szolgáltatás

III. díj:             15.000.- Ft értékű kulturális szolgáltatás

A pályázat elbírálási határideje

2019. november 15.

A pályázat díjátadó várható időpontja

2019. december 13.

A díjazottak a megadott elérhetőségeiken kapnak tájékoztatást, valamint nevüket az MKK honlapján is megjelenítjük.

További fontos tudnivalók

A pályázaton egy pályázó kizárólag egy pályaművel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formában, a megadott határidőig történő beküldése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat feltételeinek megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapján értesíti a pályázókat.

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információ kérhető az MKK Országos Iroda munkatársaitól az mkk@me.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-896-0929 telefonszámon.

 

Budapest, 2019. május

 

Belügyi Tudományos Tanács pályázati felhívásai

A Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak a felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a megismerése és felhasználása érdekében „A mesterséges intelligencia megoldások alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá tartozó szervezeteknél” címmel pályázatot hirdet. A pályázat meghirdetésével a Belügyi Tudományos Tanács célja írásra serkenteni mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek az alábbi témakörökben. 
A pályázat feltöltésének határideje: 2019. október 1. 24:00

 

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2019/2020. tanévre. A költségátvállalás célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás biztosítása a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján.
A pályázat feltöltésének határideje: 2019. szeptember 3. 24:00

 

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.

 

A pályázati felhívások megtekinthetők a Belügyi Tudományos Tanács honlapján a kezdőlapon és a Pályázatok/2019 menüpont alatt.

 

 

Országos Iroda

 

Húsvét

Hulladékszedési akció Komárom-Esztergom megyében

A Komárom-Esztergom Megyei Területi Elnöksége – az MKK támogatásával – csatlakozott a 2019. március 18-24. között zajló, VIII. TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akcióhoz.

 

Ennek keretében 2019. március 22-én a tisztviselők és helyi középiskolások közösen Tatabánya egyes területeit tisztították meg a szeméttől, hulladékoktól.

Az akcióban való részvétel – túl az érdemi eredményen, a tiszta környezeten – hozzájárul a tisztviselők felelősségvállalásának megerősítéséhez és a közösségi szemléletformáláshoz is.

 

Köszönjük az MKK tagok munkáját.

 

 

Országos Iroda

 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar első negyedéves feladatai

A Kormányzati Igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján az MKK neve 2019. március 1-jével Magyar Kormánytisztviselői Kar, amelyhez kapcsolódóan az Alapszabály módosítást az Országos Közgyűlés 2018. december 14-én elfogadta. A törvényi és alapszabályi változások átvezetését törvényi határidőben kértük a Fővárosi Törvényszéktől, aki a változásokat nyilvántartásba vette és 2019. április 1-napján a névváltozás jogerőre emelkedett.

Az Országos Elnökség döntött a 2019. évi Munkatervről, amelynek továbbra is kiemelt területi a tagok számára biztosítandó kulturális, jóléti és szakmai programok biztosítása, valamint az MKK informatikai lehetőségei fejlesztése.

A 2018. év megfelelő költségvetési lezárása érdekében elkészült a 2018. évi támogatási szerződés teljesítésének igazolására szolgáló 2018. évi támogatási szerződéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelyet az MKK határidőben megküldött a Miniszterelnökség részére.

Az MKK a törvényben meghatározott feladatai megfelelő ellátása és Magyarország 2019. évi költségvetésében az MKK-nak biztosított források átadása érdekében 2019. február 28-án támogatási szerződést kötött a Miniszterelnökséggel.

Az MKK az idei évben is folytatja a tagok számára kedvezményes szolgáltatásokra lehetőséget biztosító szerződések egyeztetését, biztosítások és pénzügyi szolgáltatások tekintetében.

A Kit. hatályba lépésével kapcsolatosan az MKK részt vett a kormányrendeleti szintű jogszabályok előkészítésében. Az MKK szervezetét és működését érintő kormányrendeleti szabályozás még nem került kihirdetésre, de a törvénynek való megfelelés érdekében megkezdtük az MKK alapvető szabályozóinak felülvizsgálatát, amelyekről az MKK Országos Közgyűlése dönthet.

A Kit. hatályba lépésével több szerv munkatársainak megszűnik az MKK tagsági jogviszonya, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, valamint az etikai nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végzi az MKK Országos Iroda.

 

Országos Iroda

 

Területi elnökök munkaértekezlete

Az MKK elnöke vezetésével 2019. március 29-én az MKK területi elnökei munkaértekezletet tartottak. Az értekezleten sor került a 2018. évi programok megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok értékelésére, a mintaértékű programok rövid ismertetésére és a területi rendezvények költségvetési kérdéseinek áttekintésére is.

 

A 2019 év tervezésével kapcsolatos alapvető kérdésekben Elnök asszony adott tájékoztatást a területi elnökök részére, amelynek során kiemelten kérte a tisztviselőket érintő szakmai rendezvények szervezését, a tisztviselőknek kedvezményt nyújtó együttműködési megállapodási lehetőségek feltérképezését is.

 

Elnök asszony beszámolt a Kit. bevezetéséhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról, a területi elnökök pedig a Kit. bevezetésével kapcsolatos helyi, területi tapasztalatokról tartottak rövid ismertetőt.

 

 

Országos Iroda

 

 

Szabadidő sport a Kancellária Sport Egyesülettel

Szeretnénk felhívni az MKK-tagok figyelmét az 1999. óta működő Kancellária Sport Egyesületre. A Kancellária SE kiemelt célja a kormányzati igazgatási szervek dolgozóinak egészségmegőrzése, a tagok számára szabadidős sportolási lehetőségek biztosítása, illetve ennek elősegítése és a sportélet támogatása.

 

A Kancellária SE legfontosabb híreiről, a tagsági jogiszony lehetőségeiről az Egyesület honlapján kaphatnak tájékoztatást.

 

Országos Iroda

1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja

Tisztelt Kormánytisztviselők!

Tisztelt MKK tagok!

 

 

„Ünnepeljünk együtt”!

 

 

Országos Iroda

 

 

 

 

Oldalak

Subscribe to Magyar Kormánytisztviselői Kar - Információs Portál RSS