Hivatásetikai és integritás konferencia 2019.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar és a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2019. október 29. napján „Integritás és hivatásetikai elvárások az új tisztviselői joganyag tükrében. A szervezeti kultúraváltáshoz kapcsolódó etikai elvárások” címmel konferenciát rendezett az MKK etikai bizottságai tagjai és integritás tanácsadók részére.

 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény jelentősen átalakította a közszolgálati szabályozás eddigi koncepcióját, alapjait és a tisztviselőket érintő elvárásokat. A tisztviselői jogviszonnyal összefüggő lényeges elemek szabályozása az új joganyag alapján keretjelleggel történik és a jogviszony tartalmának jelentős részére kiható szabályrendszerek kimunkálását a törvény a munkáltatói szintre helyezte.

 

Ennek eredményeként a kormányzati igazgatási szervek – figyelemmel az irányítási jogkört gyakorló szervezetek utasításaira is – maguk alakíthatják ki a jogviszony létesítéséhez, annak gyakorlásához, az illetményhez, képzéshez kapcsolódó szabályrendszereiket, amelyek mindenképpen befolyásolják a tisztviselői munkát, az tisztviselőket érintő kötelezettségeket az ebből adódó hozzáállást, felelősségvállalást.

 

Figyelemmel arra, hogy az új szabályrendszer eredményeként létrejövő struktúrák jelentősen befolyásolhatják a tisztviselők munkakörnyezetét, belső kapcsolatrendszereket, hivatáshoz kapcsolódó külső és belső elvárásokat, indokolt a hivatásetikai és ehhez kapcsolódóan az integritási kérdések áttekintése.

 

A megváltozott jogszabályi környezet újfajta szervezeti kultúrát igényel, amelynek szerves része a tisztviselőket érintő etikai elvárások egyértelműsítése, pontosítása és a gyakorlatban felmerült kérdések egyértelművé tétele.

 

A Kit. a hivatásetikai elvárások tekintetében is hozott tartalmi változást, ezen túl megteremtett a jogviszonyhoz kapcsolódó érdemtelenség jogintézményét is. Az etikai, az érdemtelenséggel összefüggő és fegyelmi kérdések elhatárolása, pontos meghatározása alapvető kérdése a tisztviselői jogviszonynak, amelyet az etikai kérdésekkel érintett tisztviselőknek, munkáltatói jogokat gyakorlóknak és az integritás tanácsadóknak is egységesen, azonos módon kell értelmezni.

 

A konferencia célja az eddigi tapasztalatok közkinccsé tétele, az egységes etikai elvárásokkal kapcsolatos párbeszéd megalapozása és a szervezeti kultúrába illeszthető és illesztendő normatív szabályok feltárása, értelmezése volt.

 

A konferenciát Palich Etelka az MKK elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva az ember felelősségét az etikai elvárások tiszteletben tartása kapcsán. A tisztviselői lét olyan, mások által is elvárt magatartásminták megismerését és tiszteletben tartását követeli meg, amely alkalmas a közszolgálati ethosz erősítésére.

 

A konferencia moderátori feladatait dr. Jávor András, az MKK tiszteletbeli elnöke látta el, aki maga is hangsúlyozta az etikai szabályok megismertetésének, értelmezésének fontosságát.

 

A délelőtti program keretében dr. Szabóné dr. Gál Marianna az NVSZ főosztályvezető-helyettese ismertette az NVSZ integritásirányítási rendszert érintő nemzetközi tapasztalatait, az integritással kapcsolatos nemzetközi együttműködési fórumokat és az azokon elért eredményeket. Előadásában az integritási kérdések új vetületeiről, az együttműködés további lehetőségeiről is tájékoztatást adott.

 

Dr. Benkő János nyugalmazott főtanácsos az önértékelési rendszer tapasztalatairól tartott előadást, amelyben ismertette a rendszer kialakításával kapcsolatos elvárásokat, a vezetői szerepkörrel kapcsolatos kiemelt feladatokat. Előadásában a közszolgáltatásokat ellátó intézményekkel kapcsolatos tapasztalatokról is beszámolt, kitekintést adva az állami feladatot ellátó szervezetek integritási kérdéseire is.

 

Dr. Klotz Péter az NKE egyetemi adjunktusa, mint az integritási továbbképzések szakfelelőse mondta el a képzésekkel kapcsolatos tapasztalatait, és a jövőbeli terveket. Biztató, hogy a legtöbb kormányzati igazgatási szerv integritás tanácsadója részt vet és részt vesz az NKE szakirányú képzésén vagy továbbképzésein.

 

Dr. Radich Orsolya, a Pest Megyei Kormányhivatal főigazgatója az etikai, integritási szabályok munkáltatói oldalát mutatta be, hogy milyen elvárások mentén és hogyan kezelik a munkáltatók a fenti kérdéseket, milyen területekre helyezik a hangsúlyokat.

 

A konferencián célunk volt, hogy a résztvevők betekintést kaphassanak más kamarai etikai elvárásokról és eljárásokról. A Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, dr. Virág Rudolf az MKK gyakorlatáról, szabályozási lehetőségeiről és a kamarai működéséről tartott előadást.

 

A délutáni szekcióban az etikai, integritási kérdések gyakorlati megközelítésére helyezték az előadók a hangsúlyt.

 

Cvhojkáné dr. Török Eszter, a Baranya Megyei Kormányhivatal integritás tanácsadója kormányhivatali tapasztalatai alapján a további jogviszonyok értékelése, létesítése tárgykörében tartott előadást, figyelemmel a Kit. megváltozott szabályaira.

 

A Fővárosi Etikai Bizottság elnöke, dr. Órai Győző Zoltán a legnagyobb tagsági körrel rendelkező fővárosi terület etikai ügyeiről, azok kezeléséről adott gyakorlati tájékoztatást, konkrét jogértelmezési problémákat is érintően.

 

A munkáltatói és etikai elvárásokat integráló szemléletet és az ezzel kapcsolatos hivatali gyakorlatot, módszereket ismertette dr. Németh Andrea, a győri Járási Hivatal vezetője, a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Etikai Bizottság elnöke. Előadásában hangsúlyozta, hogy vezetői oldalról milyen területek erősítését és milyen módszertanok bevezetését tartja indokoltnak és szükségesnek annak érdekében, hogy a tisztviselők megismerjék a Hivatásetikai Kódex szabályait.

 

Dr. Szigethi Orsolya, az MKK Országos Etikai Bizottsága elnöke a Hivatásetikai Kódex tervezett módosításairól tartott előadást, amely döntően az eljárási szabályok változtatására irányul, a korábban megküldött javaslatok és vélemények alapján.

 

A konferencia zárásaként több felszólalásban jelezték a résztvevők a Kit. alkalmazásához kapcsolódó gyakorlati módszertani anyagok fontosságát, az együttműködés hangsúlyosabbá tételét, amely alapja a közös munkának.

 

Ezúton is köszönjük a Nemzeti Védelmi Szolgálat segítségét, az előadók kiváló előadásait és a jelenlévők aktív részvételét.

 

 

Országos Iroda